2020

Anayasa Hukuku Bülteni

   Zeynep Aydın-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi  

   Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesinin İfade Özgürlüğünü İhlali

   Başvurucular, Wikipedia’nın içeriğinin ifade ve basın özgürlükleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin demokratik bir toplumun gereklerine aykırı ve orantısız bir müdahale olduğunu belirterek ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia etmiştir. Mahkeme yaptığı incelemede, Sulh ve Ceza Hakimliği’nin erişimin engellenmesine dair verdiği karara konu edilen adresler ve içeriği ile sınırlama sebebi arasındaki ilişkinin ortaya konulamadığını vurgulamıştır. Diğer taraftan “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” gibi durumların içerik ve kapsamlarının çok geniş olması, bu durumların keyfî uygulamalara yol açacak şekilde ve geniş yorumlanması ifade özgürlüğünün ihlaline sebebiyet verebilecektir. Wikipedia isimli internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği sonucuna varılmış ve bu konuda yeniden hukuki yargılanma yapılmasında yarar bulunmuştur.( WIKIMEDIA FOUNDATION INC. VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU, B.No: 2017/22355, Karar Tarihi: 26/12/2019)

    Ceza İnfaz Kurumunda Avukat ile Telefonla Görüşmeye İzin Verilmemesi Nedeniyle Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmesi

   Başvurucu, ceza infaz kurumunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu olarak bulunmaktadır. Başvurucunun avukatı ile telefonda görüşme talebi, 667 sayılı KHK kapsamında tutuklu olanların belgelendirilmek şartıyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları, vasi veya kayyımları tarafından ziyaret edilebilecekleri; ayrıca sayılan kişilerle sınırlı olarak on beş günde bir telefonla görüşme hakkının olduğu ifade edilerek reddedilmiştir. Mahkeme, ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan kişilerin avukat ile telefonla görüşmelerinin, avukat ile görüşmeye yönelik açık bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle engellenmesinin kanunilik ilkesini karşılamadığı; tutuklu başvurucunun avukatı ile telefon vasıtasıyla görüşmesinin engellenebilmesi için yeterli bir yasal düzenleme olmadığı sonucuna varmıştır. (A.İ. BAŞVURUSU, B.No: 2017/16005, Karar Tarihi: 11/12/2019)

   Taşınmazın İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

   Başvurucuların maliki olduğu başvuruya konu taşınmazlar imar planında kamu hizmeti alanına ayrılmıştır. Başvurucular, bu taşınmazların kamulaştırılması istemiyle Belediyeye başvurmuş fakat bu yoldan bir sonuç elde edememişlerdir. Müdahalenin temeli olan taşınmazın imar planında kamu hizmetine ayrılması idari bir işlem niteliğindedir. Başvurucuların mülkiyet hakkı idari bir işlem nedeniyle ihlal edilmiştir. Ancak idare aleyhine açılan tam yargı davasında da mağduriyet giderilememiştir. Dolayısıyla ihlalin mahkeme kararından da kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Buna göre yapılacak yeniden yargılama ise 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda derece mahkemelerince yapılması gereken iş, ihlal sonucuna uygun olarak tazminata hükmedilmesinden ibarettir.( MEHMET SALİH BADUK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU, B.No: 2017/21695, Karar Tarihi: 10/12/2019)

Yorum yap