2020

Bankacılık ve Finans Hukuku Bülteni 

BDDK’DAN BİR YATIRIM BANKASINA İZİN 

Kurul kararıyla, Golden Global Yatırım Bankası’na faaliyet izni verildi. Bu izinle beraber, Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım bankası sayısı 14’e yükseldi.

 (Karar S.: 8839 Karar T.: 30.01.2020 RG: 31026)

BANKACILIK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Bankacılık Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

İmza yetkisine sahip çalışanlardan bankacılık sistemini tehlikeye düşüren çalışanların da imza yetkileri BDDK kararıyla geçici olarak kaldırılabilecek. Bu çalışanlar, yetki geri verilmedikçe bankalarda çalışamayacak. 

5441 s.K.’un 48. Maddesinde “kalkınma bankaları ile yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansman” ifadesi değiştirilmiş, bu hüküm de “taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı” olarak devam ettirilmiştir. 

Bankaların özellikle kredi sağlamada göz önünde bulundurduğu “risk grubu”na TVF’ye bağlı olan, kamu iştiraki olan bankaların doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar da ayrı bir risk grubunda tutulmuştur. 

Bankaların üst düzey yöneticileri, ortakları ve bunların eş ve çocuklarının yönetiminde, sorumluluğunda bulunan ortaklıklar da bankanın risk grubunu oluşturmaktadır. İşbu grupların oluşturulmasındaki amaç, AB düzenlemeleri ile birlikte bankaların daha sağlıklı kredi sistemi sağlamasıdır. 

Kredi sınırlamasına tabi olmayan şirketlerden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, TVF A.Ş. de eklenmiştir. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacakları fonlar, sermaye piyasalarında edindiği fonlar, mevduat sayılmayacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Daha önce çokça eleştirilen piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun cezası son yapılan değişiklikte artırıldı. Önceki halde alt sınır iki yıl olduğu için caydırıcılığı yüksek seviyede değildi. Alt sınırın üç yıla çıkarılmasıyla hapis cezası ihtimali arttığı için manipülatörlere set çekilmiş olacak. 

(Kanun No: 7222 RG 25.02.2020 S.: 31050)

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yapılan değişikliğe göre, ithal edilen kıymetli madenlerin Kıymetli Madenler Borsası üyeleri tarafından gerçekleştirilebileceğine ek olarak; Dahilde İşleme Rejimine tabi madenlerde ithalin ardından üç iş günü içerisinde bildirim zorunluluğu bulunmakta. Aynı zamanda ithal edilen standart ve standart dışı altının KMB’ye teslimi gerekirken, Dahilde İşleme Rejimine tabi olan madenlerde bildirim yeterli. 

Karara eklenen (ç) bendinde ise, yurtdışından Türkiye’ye gelecek yolcuların 5 kilograma kadar altın getirebilmelerine serbestlik tanındı.

 (RG 03.03.2020 S.: 31057)

FAİZ VE KATILIM ORANLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI

TCMB, yeni bir tebliğ yayınlayarak; önceki tebliğde bulunmayan bazı hükümlere yer verdi. 

Mevduat faiz oranı banka tarafından serbestçe belirlenebilirken, vadesiz mevduat yıllık faiz oranının yıllık %0.25’i geçmemesine karar verildi. Değişken faiz uygulaması önceki uygulamada 6 ay ve uzun vadeli mevduatlar için geçerliyken şimdi Türk Lirasında 3 ay ve uzun vadeli mevduatlarda, yabancı para birimlerinde 6 ay ve uzun vadeli mevduatlarda uygulanmasına karar verildi. 

TCMB kaynaklı reeskont ve avans faizler haricinde kredi faizlerinin bankalar tarafından serbestçe belirlenebileceği kararlaştırılmışken, yeni tebliğde, kredili mevduat hesapları için de bir düzenleme yapılmış ve bu faiz oranlarının TCMB tarafından belirlenen oranı aşamayacağı belirtilmiştir. 

Katılma hesaplarında önceki tebliğde bankanın zarara katılım oranının kara katılım oranının %50’sinden az olamayacağı hükmü yer almışsa da, yeni düzenlemede bu konuda bir sınır bulunmuyor. Katılım bankalarının kendi kasıt, kusur veya ihmali bulunmadan bu zararda bir payının olamayacağı kararlaştırılmıştır. 

(RG 10.02.2020 S.:31035)

                                                                                                                         Tarık Sezan

Yorum yap