2020

Bankacılık ve Finans Hukuku E-Bülten

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinin ilgili fıkrasına göre; “Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır. BDDK, Aralık ayında yayınlamış olduğu karar ile, bazı ürünlerin alımında bu sınırlamalar değiştirilmiştir. Karara göre taksit vadeleri;

  • Külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,
  • Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmiştir.

 Diğer yandan, kredili alım işlemlerine yönelik ilgili yönetmelikte Ocak 2020’de yapılan bir düzenleme uyarınca “Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.” hükmü konulmuştur. Bu hükme göre karar alan BDDK, kredili işlemlerin vadelerinde değişikliklerde bulunmuştur. Bu değişikliklere göre;

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir. (Karar Sayısı: 9322  Karar Tarihi: 17.12.2020)

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Performans Değerlendirmesi ve Tedbir Esasları Yayınlanmıştır

Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, yıllık performans raporlarında nisbi getirinin negatif olması durumunda ortaklığın performansı “yetersiz” olarak kabul edilecektir. İlgili açıklamanın bağımsız denetim raporu ile eş zamanlı olarak yapılması gerekecektir.

Üst üste iki yıl “yetersiz” görülen portföyün başka bir şirkete, başka bir yönetim kuruluna devri yahut faaliyetin ortaklık bünyesine alınması, hizmet ortaklık tarafından veriliyorsa portföyün yönetiminin bir yönetim şirketine verilmesi gerekecektir. İlgili tedbirlerin alınması için gereken süre, “yetersiz” olunan iki yılın ardından gelecek şubat ayı sonuna kadardır.

Şirketten portföy yönetim hizmetinin alınması halinde, yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı hariç bir hak ediş alamayacaklardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yönetim kurulu yahut yönetim kurulunca belirlenmiş murahhas üye sorumlu olacaktır.

Karara göre, 2021 yılı ilk performans hesaplama dönemi olarak kabul edilir.

i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.)

SPK’nin 03.12.2020 Tarihli İlke Kararı yayınlandı. Karara göre, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile bağlı ortaklık ilişkisi kuran inşaata bağlı teknoloji yoğun sektörlerin GYO’lara ortak olabilmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir. Şirketlerin Türkiye’de kurulması gerekmekte olup yalnız ürün imalatı değil, satış ve satış sonrası hizmetleri sağlayan firmaların da bu imkandan faydalanabilmesi mümkün görülmüştür.

i-SPK 48.11 (03/12/2020 tarih ve 75/1482 s.k.)

Tarık Sezan / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap