2020

Bankacılık ve Finans Hukuku Bülteni

SPK PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ ALDI

Pandemi ve ardından gelen evde kalma tedbirleri ile alakalı olarak SPK da aracı kuruluşlar için bazı kararlar verdi.

Aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ) çalışanlarının yarı zamanlı/ dönüşümlü/ uzaktan erişimli halde veya başka bir sistemle çalışmaları doğrultusunda serbest olduklarını belirten SPK, bu konuda yapılacak çalışmaları yine aracı kuruluş ve PYŞ’lerin yapması gerektiğini belirtti. 

Emir toplanmasının, müşteri onayı ve bilgilendirilmesi, işlemlerin tevsik edilebilmesi şartıyla haberleşme uygulamalarıyla ve şahsi mail adresleriyle de yapılabileceğine karar verildi. Bu yönteme karar veren kuruluşlar internet sitelerinde bunu ilan etmek zorunda. Pandemiden sonra bu yöntem terk edilecek. 

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının %35’in altına inmesi halinde oranın %50’ye tamamlanması bekleniyordu. İkinci bir duyuru yapılıncaya kadar oranın %35’e tamamlanması yeterli olacak. 

Zorunlu bildirimler için sürelerin;

a)Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,
b) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanının 30.04.2020 tarihine kadar yapılabilmesine,
c) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,
d) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,
e) Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine karar verildi.

Sermaye piyasası kurumlarına, SPK’ya yapacakları bildirilerin KEP üzerinden yapılabileceği hatırlatılmıştır. 

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI HAMLELER

Sosyal medya grupları ve toplulukları üzerinden yaygınlaşmaya başlayan piyasa dolandırıcılığı amacı güden topluluklar, hâlihazırda hukuki işleme tabi tutulmak üzere ilgili mercilere bildirilmektedir. Bu gibi grupların işlemlerine aracılık eden aracı kurumlar hakkında da ruhsatın iptali dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınabileceği SPK tarafından duyuruldu.

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI

7222 s. Kanun ile bazı ikincil düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Kurul, bununla alakalı olarak, önemli nitelikteki işlemlerin tayini ve ayrılma hakkı hakkında tebliğ taslağı yayınlamıştır. Buna göre halka açık ortaklıkların; 

Tebliğ Taslağı’nda belirlenen birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması

Önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu malvarlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi,

Tür değiştirmesi,

İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi önemli nitelikteki işlem sayılmıştır. Diğer tebliğlerde önemli nitelikte olduğu belirtilen işlemler geçerliliğini korumaktadır. 

Ayrılma hakkı için, ayrılma hakkı kullanılmadan önce borsada işlem gören ortaklıklarda hak kullanılmadan önce diğer ortaklara teklif yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Kurtarma amaçlı birleşmeler ve bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satışı ayrılma hakkı doğurmayan haller olarak eklenmiştir. 

Ayrılma hakkı fiyatı hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Hakkaniyetli bir fiyatlama için payları borsada işlem gören ortaklıklarda değerleme raporu bedeli, işlemin açıklandığı andan 6 ay, 1 yıl ve 5 yıl içindeki ağırlıklı fiyat ortalaması yahut anılan tarihten bir yıl öncesine kadar zorunlu alım teklifi yapılmış ise bu fiyatlardan en yüksek olanı söz konusu olacaktır. 

KREDİ ERTELEME KARARI YAYINLANDI

BDDK’nın kararına göre, tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemeleri 31.12.2020 tarihine kadar ertelenebilecek. Bu erteleme, vade süresinden sayılmayacak. (S. 8971 T. 27.03.2020) 

Başka bir kararda ise, değeri 500.000 ₺ ve altı olan konutlarda kredi miktarının konut değerinin %90’ına kadar ulaşabileceğine karar verildi. ( S. 8949 T. 19.03.2020)

Tarık Sezan 

Yorum yap