Kategori

Ceren Türer Uykal

Kategori

İş hukuku kapsamında iş sözleşmelerinin feshine ilişkin genel kurallar, sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre farklılık göstermektedir.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi, geçerli sebebe dayanan ihbar süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmeleri açısından ise ihbar süreli fesih imkanı…

Sosyal devlet ilkesi, insanın, insan onuruna yakışır biçimde yaşamasını sağlayacak asgari yaşam koşullarının sağlanması, bireye tanınan hakların kağıt üzerinde kalmaması ve bunu teminen devletin bazı görevleri üstlenmesini…