Kategori

Makaleler

Kategori

16.05.2012 tarihli 6306 sayılı ‘Kentsel Dönüşüm Kanunu’ nun amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. O halde, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında önümüzde iki temel kavram ve nihai tek bir amaç vardır. Bu iki temel kavram, ‘afet riski altındaki alan’ ile ‘riskli yapı’; amaç ise afet riski altındaki alanlara inşa edilmiş…

Şirket organlarında görev alan kişilerle şirket arasındaki hukuki ilişki, ticaret hukuku ile iş hukukunun kesişim noktasında, her iki hukuk dalının kendi ilke ve ihtiyaçları çerçevesinde ele aldığı, dolayısıyla çok farklı bakış açıları ışığında incelenebilen bir konudur. Sermaye şirketlerinin profesyonel yöneticiler tarafından…

Sigorta başlangıç tarihinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine karar verilmesi talebiyle açılmış olan bir hukuk davasında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin 1 sayılı fıkrasında yer alan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10., 48., 49., 60. maddelerine aykırı…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci kısmı altında düzenlenen markanın iptali, marka hakkının sona erme hallerinden birini oluşturmaktadır. Hükümsüzlük, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 14. Maddesinde[1] “Kurula Şikayet” hususu düzenlenmiştir. Buna göre, veri ilgilisinin veri sorumlusuna yaptığı başvuru üzerine “Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde…

Oscar Wilde’ın Reading Zindani Baladı’nı yazmasından 1850 yıl kadar önce, Atina’da, Leontinili Gorgias, Truva Savaşına sebep olan Helen’i savunmak için uzun bir söylev vermişti. Gorgias’a göre Helen, kendinden daha güçlü olana boyun eğerek ve aşkının peşinden giderek doğa yasalarına uygun davranmıştır. Bu nedenle suçlanmamalıdır. İlk kuşak sofistlerin belagati en güçlü olanı sayılan Gorgias, gerçi Atinalıları ikna edememiştir ama; savunusu, Antik çağ retorik sanatının kıymetli bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu makalede ünlü retor Gorgias’ın Atina’da Sokrates ile retorik sanatı üzerine yaptığı tartışmayı konu alan ve Platon tarafından aktarılan “Gorgias” diyaloğu mercek altına alınıyor. Söz konusu diyalogda Sokrates, sofist sanatı olarak değersiz bulduğu retoriği ve öğrencilerini eleştirmekte, sofistleri açıkça dalkavuklukla itham etmektedir. Hakikat, bilgi, uzlaşma, göz boyama gibi kavramlar…

“Metodos Grekçe bir sözcüktür; belirli bir hedefe ulaşmak için izlenecek yol anlamına gelir. Kuşkusuz bu yolun planlı, programlı, düzenli, sistemli, akılcı, tutarlı bir yol olması gerekir…Hukukta yöntem hukuksal yargıların tutarlı, adaletli ve hukuksal güvenliğe uygun olmasının güvencesidir. Bu açıdan hukuksal yargı üretiminde vazgeçilmez sağlama ve denetleme aracıdır…Hukuki bir problemin tartışılmaz tek bir çözümü olmaz; tümü de tartışmalı birden çok çözümü olur. Bu çözümlerin bilimsel kanıtı da olmaz; olsa olsa, “gerekçesi” olur. Bu “gerekçe de” yasaya, adalete ve maslahata uygunluk gibi değer yargılarından oluşur…Sözün özü: Hukukla ilgili bilgi edinme ve bilgi üretme etkinliği baştan aşağı bilimseldir; gelişmiş bir akıl, analitik ve analojik bir mantık, gelişmiş bir adalet bilinci ve zengin bir hukuk politikası kültürü gerektirir…

Günümüzde her geçen gün artan mal ve hizmet hareketliliğinin bir sonucu olarak dünyanın farklı noktalarında bulunan kişiler gittikçe artan bir şekilde birbirleriyle ticari ilişkilere girmektedir. İnsanın bulunduğu her yerde olduğu gibi, elbette ki artan bu ticari ilişkilerin bir sonucu olarak da uyuşmazlıklar doğmaktadır. Yabancılık unsuru içeren hukuki ilişki ve işlemlerden doğan bu uyuşmazlıklar, yetkili mahkeme ve uygulanacak hukukun ne şekilde tespit edileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde pek çok hukuk sisteminde…