Mart 2021

Ceza Hukuku E-Bülten

“Okumuşsun da Adam Olamamışsın” Sözü Hakaret Suçunu Oluşturur mu?

İlk derece Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın temyiz edilmesi sonucu, olay Yargıtay ilgili dairesince incelenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması, kişinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil/olgu isnadının veya sövme fiilinin gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Kişiye yönelik ger türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici söz hakaret suçu kapsamında kabul edilmemektedir. Somut olayda sanığın, katılana “okumuşun da adam olamamışın” şeklindeki ifadesi katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görülmemiş; ağır eleştiri kabul edilerek Yargıtayca suçun unsurlarının oluşmadığı sebebiyle ilk derece mahkemesi hükmü bozulmuştur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi  E. 2020/8130  K. 2020/15390

İnternet Üzerinden Satışta Cep Telefonu Yerine Sigara Bırakma Cihazı Gönderilmiş Olması Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur!

İlk derece mahkemesinin nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat kararı vermesi ardından dava, o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi sonucu Yargıtayca incelenmiştir. Olayda sanığın bir internet sitesinde …S3 marka cep telefonu satışı için ilan verdiği, katılan ile 150TL’ye satış konusunda anlaşıldığı, anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir. Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin TCK m.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. İlgili sebeplerle Yargıtay, ilk derece mahkemesi hükmünü bozmuştur.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi  E. 2017/24850  K. 2020/11377

Alican Yücebıyık – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

 

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Sahteciliğin Oluşup Oluşmadığına Karar Verilirken Belgedeki Aldatma Kabiliyetine Bakılmalıdır! Dolandırıcılık Suçunda İnternet Hile Aracı Olarak Kullanılmayıp Sadece İletişim Aracı Olarak Kullanılıyorsa TCK 158/1-f Maddesindeki Nitelikli Hal Oluşmaz!

Temyiz edilen davada sanığın, Avon Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. de takım öncüsü olarak çalıştığı, diğer sanık ile birlikte sahte kayıt formu düzenleyerek satış temsilcisi olarak kayıt oluşturduğu ve kozmetik ürün sipariş edip ürünlerin sanığın adresine teslim edildiği öne sürülmüştür. Yerel mahkemece, sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkûmiyet kararı temyiz edilmiştir.

Yapılan temyiz incelemesinde sahtecilikte aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayininin hâkime ait olduğuna dikkat çekilerek yerel mahkemenin kararında, sahtecilik yapılan belgenin aldatma kabiliyetinin olup olmadığına bakılmaksızın eksik incelemeyle mahkeme heyetince hüküm kurulduğu belirtilmiştir. Ayrıca TCK 158/1-f maddesine göre hüküm kurulması sebebiyle suç vasfında hataya düşüldüğüne karar verilmiştir. TCK madde 158/1-f ‘de belirtildiği üzere “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Fakat burada söz konusu olan TCK 158/1-d maddesindeki “kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle” işlenen nitelikli dolandırıcılık suçudur. Çünkü davaya konu olan olaydaki internetin kullanımı hile unsuru değildir, iletişim aracıdır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi  E. 2017/37861  K. 2020/12525   Karar Tarihi: 17/12/2020

Zehra Aydın – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

 

Yorum yap