Mayıs 2021

Ceza Hukuku E-Bülten

Polisin Delil Toplama Amacıyla Başka Suçun İşlenmesine Katkıda Bulunması ve Sanığı Suça Teşvik Etmesine Dair

Somut olayda polis memuru, başka bir soruşturmada ele geçmiş başka suçun şüphelisi olan Süleyman’ın telefonuna cevap vermiş ve uyuşturucu isteyen sanığın talebine olumlu cevap vererek uyuşturucu maddeyi cezaevi nizamiyesine getirerek teslim etmiştir. Davanın temyizi üzerine olay Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yargıtay’a göre bir soruşturmada, suçun ortaya çıkarılması amacıyla görevlilerin faaliyette bulunması mümkündür. Ancak devletin görevi suçun işlenmesinin önlenmesidir. Bu nedenle devlet, organları vasıtasıyla kişilere suç işletemez veya kişileri suça teşvik edemez. Devlet organlarının önce suç işletip sonra cezalandırması, cezalandırılma hakkının kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Anayasa m. 38 ve TCK m. 148 uyarınca yasak olarak elde edilen delillere dayanılarak hüküm kurulamaz.

Kışkırtıcı, suçun işlenmesine doğrudan doğruya fayda beklemeden kendisi için bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi suça yönelten ve suçun işlenmesinin ardından suçlunun yakalanmasını sağlayan kişidir. Kışkırtıcının suça fiilen katılması olmadan suçun işlenmesi mümkün değilse, diğer faillerin cezalandırılmasına karar verilemez. Görevlinin müdahalesi adil yargılama hakkını ihlal edecek nitelikte ise, sanığın suçu işlediğini gösteren diğer delillerin mahkûmiyet bakımından yeterli olup olmadığının incelenmesi gerekecektir.

İHAM’a göre; belirlenen ajanlar, güvenlik güçleri mensupları veya onların isteğiyle müdahil olan kişiler, yalnızca pasif bir şekilde suç teşkil eden eylemi incelemekle sınırlı kalmayıp bir sonuca ulaşmak için yani kanıt toplayarak veya kanıt sürmek için başka türlü işlemeyeceği bir suça azmettirecek nitelikte bir şekilde kişi üzerinde etkili olursa polisin provokasyonu mevcuttur (İHAM- Ramanauskas/Litvanya).

Olayda emniyet mensuplarının müdahalesi yalnızca pasif şekilde suç teşkil eden eylemin soruşturulmasıyla sınırlı kalmamış; bir sonuca ulaşmak amacıyla kanıt toplanması sonucu, işlenemeyecek bir suça yönlendirecek şekilde aktif bir teşvik halini almıştır. Bu davranışın ardından toplanan delillerin kullanılmasının kamu yararını haklı kıldığı kabul edilemez. Yargıtay ilgili sebeplerle, beraat yerine mahkûmiyet kararı verilen 1. Derece Mahkemesi hükmünü bozmuştur.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  E. 2019/16283  K. 2021/878  T. 21.01.21

Alican Yücebıyık – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap