2020

Enerji Hukuku E-Bülten

24/12/2020 Tarihli EPDK Kararına Göre;

Doğalgaz Piyasasında Elektronik Ortamda Alınabilecek Başvurulara İlişkin Olarak Alınan 8522 Sayılı Kurul Kararında Değişikli Yapılmasına Dair Kurul Kararı madde 1’e göre başvurulara 31/12/2021 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edilecektir.

25/12/2020 Tarihli Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre;

Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı 31/12/2021 tarihine kadar da sunulabilir.

Yönetmelik yayımlandığı gün olan 25/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

24/12/2020 Tarihli Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Hükümlerine Göre;

Bu tebliğ su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesi için çıkartılmıştır. Sayaçların tamir ve bakım ücretlerini de kapsamaktadır.

Buna göre muayenesi sonucu reddedilen sayaçlardan hiçbir ücret talep edilemez. Ayrıca tebliğin ekinde yer alan tarife, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında beş yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tarife hükümleri 1/1/2021 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

23/12/2020 Tarihinde Yayımlana Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararına Göre:

Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’na göre Elektrik, Doğalgaz, Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tabloları değişmiştir. Buna göre bildirimini yapmayan bildirim yükümlülükleri hakkında takvim yılı esas alınarak yazılı ve/veya oluşuma bağlı olarak yapılacak bildirimler ve elektrik piyasasına ilişkin bildirimler muhatap birim tarafından, diğer tüm yapılmamış bildirim için Strateji Geliştirme Dairesi tarafından denetim sürecini başlar.

Hatalı yapılan bildirimler için ise Bildirim Yükümlülük Tablosunda bildirimin muhatabı olarak belirlenen Kurum Hizmet Birimi tarafından işlem tesis edilmesine karar verilir.

21.12.2020 Tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın AA Haber Ajansına Verdiği Röportaj’ a Göre;

Bütün elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren bir yönetmelik ile 4 usul ve esastan oluşan kalite mevzuatı paketi EPDK kurul kararıyla kabul edilmiş, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Görüşe açılan yönetmelik hükümlerine göre dikkat çeken en önemli hususlar : “Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilmesi” “Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar gelmesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde şirkete başvurması sonucunda Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödemesi” “kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalite faktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesi çıkarılması” “65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilememesi ve  Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirmesi”dir.[1]  EPDK Kurul Başkanının açıklamalarına karşın Marmara Üniversitesi Ara Sınav Duyurusu’ nun 12.maddesine göre Uzem yoluyla yapılacak sınavlar hakkında İnternet veya elektrik kesintisi, şarj, cihaz arızası, vb. nedenler mazeret olarak kabul edilmeyeceği” açıklanmıştır.[2] Bu yüzden halihazırda elektrik faturalarını ödeyemeyen öğrenciler olabileceği göz önüne alınarak kamuoyuna açılan regülasyon kapsamına sınav döneminde elektrik kesintisi yaşayabilecek öğrencilerin de olacağı göz önüne alınarak elektrik borcunun sınav dönemi için ertelenmesi talebinin EPDK’ya bildirilebileceği yorumunda bulunulabilir.

DOĞALGAZ PATLAMASI SONUCU ÇIKAN ZARARDAN ETKİLENEN SİGORTA ŞİRKETİ ZARARA NEDEN OLANLARA KISMEN RÜCU EDEBİLECEK:

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4764 K. 2020/5720 T. 15.10.2020

Davacı vekili ile dava dışı …Gaz A.Ş. arasında ticari paket sigorta poliçesi vardır. 3.09.2012 tarihinde … Okulları adına inşaata başlanan arsada iş makinesiyle kazı yapılırken, inşaat alanının altından geçen ve sigortalıya ait doğalgaz borusunun delinmesi sonucu çok büyük bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama nedeniyle Doğalgaz A.Ş.’nin doğrudan zararı, … A.Ş. ve dışarıdan sağlanan hizmetlerin bedeli ve … A.Ş.’ ye ait kaçan gaz miktarına ilişkin toplam tutarın Eğitim ve Öğretim Ltd. Şti. tarafından ödenmesi talebinde bulunulmuştur.

Aynı zamanda okulun söz konusu arsayı 49 yıllığına irtifak kurarak kiraladığını, Nakliye ve hafriyat çalışmaları yapan anonim şirketinden arazinin düzeltilmesi istendiği, Kiralama Ltd. Şti.’ den kepçe kiralandığını,  ancak gerek Eğitim Kurumları Ltd. Şti., gerekse de … A.Ş. ile Aksay A.Ş.’ nin, söz konusu arsanın altından doğalgaz hattının geçtiğini bilmelerine rağmen gerekli önlemleri almadığını, davalıların ihtarname tebliğine rağmen hasar bedelini ödememeleri üzerine aleyhlerine Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2013/13260 Sayılı dosyası ile icra takibine başlandığını, davalıların itirazı üzerine icra takibinin durduğunu ileri sürerek, davalıların itirazlarının iptali ile %20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 İlk Derece Mahkemesi’nin ilamında, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davalılar Nakliyat A.Ş. , Makina Kiralama İthalat İhracat Nakliye Hafriyat San. Tic. Ltd. Şti. ve hakkında açılan davaların reddine, davalı … Ltd. Şti. hakkında açılan davanın kısmen kabulüne; karara karşı davacı vekili ile davalı … Ltd. Şti. vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili ile davalı … Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz mahkemesi de ilk derece ve bölge adliye mahkemesiyle aynı nedenlerle HMK madde 371 hükümlerine uygun bularak kararı onamıştır.

Böylece okul inşaatında meydana gelen bu doğalgaz patlaması sonucunda sigorta şirketine limited şirket tarafından tazminat ödenmiştir.

Emine Toklan / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

[1] Nuran Erkul Kaya, “Engelli,65 Yaş Üstü Tüketiciler, Şehit Aileleri ve Gazilerin Elektriği Borcundan Ötürü 3 Ay Boyunca Kesilmeyecek”,AA,21.12.2020 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/engelli-65-yas-ustu-tuketiciler-sehit-aileleri-ve-gazilerin-elektrigi-borcundan-oturu-3-ay-boyunca-kesilemeyecek/2083731# (Erişim tarihi:26.12.2020)

[2] Arasınav Duyuru, 2020, https://oidb.marmara.edu.tr/dosya/oidb/0/aras%C4%B1nav_%C3%B6%C4%9Frenci_duyuru.pdf (Erişim tarihi:27.12.2020)

Yorum yap