Şubat 2021

Enerji Hukuku E-Bülten

İdarenin Uyarı Vermeden Yaptığı Cezai Yaptırımın İptali Yönünde Karar

Danıştay kararında Sistem Kullanım Anlaşması’nın 10. Maddesi uyarınca iletim kablolarından geçen enerji oranının aktif enerji oranı yönetmelik hükümlerine uygun olmaması karşısında ihlal tespit edildiği ve 103.868,26-TL tutarındaki sistem kullanım ceza faturasının düzenlendiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Ancak davacı şirket cezai şart için ihlal olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve ihlal olarak kabul edilmesi için ise müessesenin ön şart kabul edilerek uyarı verilerek cezai şart kurulmasını zorunlu kılmıştır. Davacının gerekçeleri Yargıtay dairesi nezdinde kabul bulunmuştur ve söz konusu ihlale karşı cezai şart verilmesi için müesseseye uyarı verilmesi gerektiğine ve idare yükümlülüğünü yerine getirmediğinden ilk derece mahkemesinin idari işlemin iptali kararını onanmasına karar verilmiştir.

T.C. Danıştay 13. Daire Esas No:2015/4093 Karar No:2020/3943

Çıkarılan Kanun, Karar, Yönetmelikler ve Tebliğler

 – 20 Şubat 2021 Cumartesi günü;

Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletleriyle yapılan bir çok işbirliği anlaşmasının yanında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile söz konusu işbirliği anlaşmalarının onaylanmasına karar verilmiştir.

– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 133.maddesi değiştirilerek fatura tebliğinden itibaren 60 gün içinde fatura döneminden en fazla 12 ay önceki döneme ait olmayan faturaya itiraz başvuruları itiraz başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde Piyasa işletmecisi tarafından sonuçlanır. Piyasa işletmecisinin tespit ettiği diğer hatalar da gerekli düzeltme işlemi ile düzeltilir.  Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir. Yönetmelik hükümleri ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

– Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile tüketicilerin güvence bedeli ödemesine dair usul ve şekil belirlenmiştir.

Elektrik tüketim faturası kaçak elektrik tespit bedelinin ne şekilde yapılacağına dair maddeler getirilmiştir. Ayrıca verilen eklerde fiyat karşılaştırma tablosu, perakende satış sözleşmesi, ikili anlaşma değişiklik bildirimi, perakende satış sözleşmesi sona erdirme talep formu, ek tahakkuk talep formu şekli gösterilmiştir.

– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği:

Nükleer düzenleme kurumunun uygulayacağı yaptırımların belirlenmesi için bu yönetmelik çıkarılmıştır. Buna göre uğranılacak risk, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü ve önleyici faaliyetin büyüklüğü, aciliyeti gibi hususlar göz önüne alınarak çeşitli yaptırımlar belirlenmiştir. Buna göre öncelikle bir ön tespit raporu, tespit raporu ve buna göre bir idari yaptırım kararı alınır. Bununla birlikte idari yaptırım uygulanması ile birlikte idarenin tedbir alma yükümlülüğü devam eder. Ayrıca güvenliğin veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği durumlarda yetkili kişinin de yetkilerinin kısıtlanabileceği, askıya alınabileceği, iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı:

Kurul kararı kapsamında “İlçelere Doğalgaz Ulaştırılması Hakkında Botaş Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar” kapsamında usul ve esaslar belirlenmiştir.

– Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sera gazı misyon izleme tebliğinde düzenlemeye gidilerek raporlama ve uygulanabilirlik bakımından inceleme, tesislerin, kaynak akışlarının ve emisyon kaynaklarının sınıflandırılması, veri boşluklarının giderilmesi düzenlenmiştir. Buna göre İşletmeler için yükümlü oldukları izleme planlarının bakanlığa teslimi için son tarih 31.10.2021 olarak belirlenmiştir.

 Emine Toklan / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap