Mart 2021

Enerji Hukuku E-Bülten

Enerji Hukuku ile İlgili Verilen Kararlar ve Yönetmelikler

– 25.03.2021 Tarihinde Yayınlana EPDK Kararı: Bu karara göre Marmara Ereğlisi, Akdeniz, Aliağa Depolama Tarifeleri tadil edilerek onaylanmıştır. Bununla birlikte, “Otomotiv Yakıtları- LPG- Özellikler ve Deney” standardı “propan içerikleri” kısmının uygulama tarihi 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 3712 Sayılı Karar verildi. Bu antlaşmaya göre KKTC ile çeşitli enerji alanlarında iş birliği yapılmasına karar verildi.

– Direktaş Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Erzurum İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 3712 Sayılı Karar verildi.

– Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 3680 Sayılı Karar verildi.

– Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 3681 Sayılı Karar verildi.

– “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 1 Enerji İletim Hattı Projesi” ile “154 kV (Germencik-Ales) Brş. N.-Aydın Batı 2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından irtifak kurularak Acele Kamulaştırılması Hakkında 3683 Sayılı Karar verildi.

– “380 kV Tunçbilek Şalt-Domaniç-Bursa Doğu Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 3684 Sayılı Karar verildi.

– 20.03.2021 Tarihinde Yayınlana EPDK Kararı: Bu karara göre Kırıkkale, Kocaeli, Depolama Tarifeleri tadil edilerek onaylanmıştır. Bununla birlikte dağıtım lisansına sahip Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi ve Samgaz Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi perakende satış tarifesine ilişkin olarak aldıkları kurul kararlarının revize edilmesine karar verilmiştir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı ile iki aylık süreyle akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararını Petrol Piyasası Düzenleme Kanunun 10.maddesine göre almıştır.

–Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Bu yönetmelikte belirli konularda Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilmesi ve denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderilmesi değiştirilmiştir.

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 10072 Sayılı Kararı: Yer altı Doğalgaz Depolama Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları Çerçevesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine ait Botaş Silivri Depolama Tesisi’nde uygulanacak tarifesi kararlaştırılmıştır.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 10073 Sayılı Kararı: Proje bazında tahsis edilen yatırımların tesisinde proje tavan fiyatını geçemez. Yatırım programında yapılan her türlü değişiklik kurul onayına tabidir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/2/2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı :Vadeli Doğalgaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları yürürlüğe girecektir.

––Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde idarece (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idarelerini) arama ruhsatı verilemez. Akışkan ile ilgili belirlenen değerler idare payı olarak aktarılır. İdare payından kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarır. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, idare payı, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenir.

–Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği:

Doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının deprem etkisi altındaki performanslarını artırmak ve güçlendirmek için bu yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin ekine göre gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bunu yürütmeye Enerji ve Tabii Bakanlığı yetkilidir.

–702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ:

Nükleer santrallere ilişkin verilecek idari para cezaları geçen seneye göre %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu yönetmektedir.

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/03/2021 Tarihli ve 10061 Sayılı Kararı : Shell and Turcas Petrol A.Ş.’nin iletim lisansı kapsamında Antalya terminaline ilişkin tarifesi tadil edilerek onaylanmıştır.

–Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği:

Denetim, kurum denetçileri tarafından yapılmalıdır.3 Ay süre verilerek tespit edilen bulguların düzeltilmesi istenebilir. Müdahale getiren durum varsa müdahale edilebilir. Askıya alınması, kısıtlanması, iptali ya da idari para cezası verilebilir.

–Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Piyasa Gözetim Direktörlüğü ile piyasanın denetlenmesi ve kontrolü sağlanmaya çalışılmıştır.

– Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

Bu kararlarla ürünlerin enerji kullanımı ile ilgili etiket yöntemi belirlenmiştir. Bu konuda tedarikçiler ve satıcıların yükümlülükleri bulunmaktadır. Böylece tüketicilerin daha verimli ürünleri seçebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

–Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği:

Kurumda çalıştırılacak personellerde aranan özellikler, işe alım şartları, personellerin yükümlülükleri, izin ve çalışma durumları işbu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Emine Toklan – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap