Nisan 2021

Enerji Hukuku E-Bülten

Yargıtay Enerji Sektöründe Özelleştirmede Yapılan Ödemelerin Dönemsel Olarak İnceleyerek Ödeme Kararı Vermiştir! 

Davacı ve davalı şirketler arasında enerji alanında yapılan özelleştirmeler gereğince 24.07.2006 tarihinde “İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi (İHDS)” hazırlanarak imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre dağıtım faaliyetinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun dönemsel olarak paylaştırıldığını, anılan sözleşmeden önce dağıtım faaliyetlerin davalı tarafından yürütüldüğü sırada kamulaştırmasız el atma nedeniyle davalı aleyhine açılan davanın kabul edildiğini ve davaya istinaden müvekkili tarafından icra dosyasına yürütülmesi gerekmiştir.

Davacı vekili de alacağın zamanaşımına uğradığını, devre esas bilanço ile geçmişe yönelik borç ve alacak işlemlerinin kesinleştirildiğini belirterek borcunun olmadığını ifade ederek savunma yapmıştır.

Yargıtay ise konu hakkında bozma ilamına uyarak kamulaştırmasız el atılan yerin mülkiyeti davanın tarafı olan TEDAŞ’a tescil öncesinde geçmiş olduğundan ve İHDS uyarınca ödenen bedellerin talep edilebileceğinden bahisle davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar vermiştir.

Bununla birlikte KARŞI OY Yazısında:

Enerji sektöründeki özelleştirmelerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Dava konusu ödeme, davacıya ait hisselerin tamamının kamuya ait olduğu, 28.06.2013 tarihli hisse satış sözleşmesinden önce yapılmıştır. Bu yüzden her nasıl değişen hisse satışları nedeniyle ödeme talep edilemezse aynı zamanda tamamen el değiştiren davacının, kendisi tarafından yapılmayan ödemeyi, kesinleşen devre esas bilançolarda yer almaması nedeniyle davalıdan talep etmesi de hukuken mümkün değildir. Bu bir taraf için sebepsiz zenginleşme diğer taraf için ise iki kere ödeme teşkil edecektir. Bu yüzden söz konusu olay eski tarihli İHDS hükümleri yerine Hisse Satış Hükümlerine göre çözülerek, sözleşme öncesindeki ödemeden sorumlu tutulmayarak davanın reddine karar verilerek BOZMA kararı verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 11. HD., E. 2020/635 K. 2021/531 T. 27.1.2021

 

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24 Nisan 2021 Tarihli ve 31464 Sayılı Resmî Gazete)

Söz konusu yönetmelik doğrultusunda yeni tanımlar eklenmekle birlikte Enterkonneksiyon hatlarla iletilen elektriğin satım ve dağıtımı hakkında yeni usuller belirlenmiştir. Buna göre lisans tadili başvurusunda kısıt olması halinde başvurular Sistem İşletmecisine iletilir ve Kurul Kararına göre başvurular sonuçlandırılır. Yine ithalat ve ihracat için ise Devletler Özel Hukuk Kuralları geçerli olarak lisans, kapasite artırımı hususları düzenlenir.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24 Nisan 2021 Tarihli ve 31464 Sayılı Resmî Gazete)

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Ötv’siz hileli satış yapan şirket ortaklarının petrol piyasasında lisans almasının önüne geçilmiştir. Ayrıca madeni yağdan üretilen bazlar ve üretmeyen bazlar arasında farklı oranda yağ üretim kapasite sınırları belirlenmiştir.

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2021 Tarihli ve 10169-4, 10170 ve 10171 Sayılı Kararları (23 Nisan 2021 CUMA)

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında faaliyette bulunan Rafineci Lisansı Sahiplerinin rafineye boru hattı ile bağlı LPG tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilmelerine karar verilmiştir. Kararın geçerli olduğu şirketler ekte gösterilmiştir.

 ––Elektrik Piyasasında Ön lisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (23 Nisan 2021 CUMA)

Resmî Gazete’ de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir. Kararda santral sahalarının belirlenmesi ve koordinatlarının derç edilmesi konusunda düzenlemelere yer verilmiştir.

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10146, 10147, 10148, 10149, 10152 ve 10153 Sayılı Kararları (16 Nisan 2021 CUMA)

Tarife yönetmeliğine yer verilmiştir.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (15 Nisan 2021 PERŞEMBE)

Düzenlenen yönetmelikle İdarelerin enerji verimliliği ve tasarrufu için ihale açarken uygulaması gereken usuller açıklanmış, yasak filler belirtilmiştir. Söz konusu usullerin kontrol edileceğinden ve sözleşme yönetmelerinden bahsedilmiştir. “Yüklenici, ihale sürecinde ve sözleşme süresi boyunca 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda tanımlanan ceza ve yasaklama hükümleri ile Karar, Tebliğ ve eklerinde yer alan diğer yaptırım hükümlerine tabidir.” Denilerek yüklenicinin filleri yaptırım altına alınmıştır ancak idarenin usulsüzlüğünün yaptırımı açıkça Yönetmelikte belirtilmemektedir. Kanaatimce her ne kadar husus hakkında idare hukuku ve sair mevzuat kurallarının uygulanacağı açık olsa da tebliğin amacının gerçekleşmesini zorlaştıran bir husus olarak gözükmektedir.

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9 Nisan 2021 CUMA)

Lisans/tesis sahibi veya yetkili temsilcisinin imza sirküleri sureti yerine sicil tasdiknamesi ile birlikte Bakanlık Proje Onay Birimi’ne sunulmasına karar verilmiştir.

–– Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794) (8 Nisan 2021 PERŞEMBE)

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3 Nisan 2021 CUMARTESİ)

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3 Nisan 2021 CUMARTESİ)

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2021 Tarihli ve 10122-1, 10122-2 ve 10122-3 Sayılı Kararları(3 Nisan 2021 CUMARTESİ)

Bu yönetmeliklerle belirtilen bölgelerde yer alan Akaryakıt Depolama Şirketlerinin depolama tariflerinin değiştirilmesi öngörülmüştür.

–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1 Nisan 2021 PERŞEMBE)

Temsil ve ilzama yetkili kişilerin değişmesi halinde sicil tasdiknamesinin ve/veya vekaletnamelerinin asıl veya onaylı suretlerinin lisans sahipleri tarafından on gün içinde Kuruma sunulması gerekmektedir.

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1 Nisan 2021 PERŞEMBE)

Yapılan değişikliklerle sicil tasdiknamesi veya vekâletname Yan hizmet piyasa yönetim sistemine sunulacağı düzenlenmiştir.

–– Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine, temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait sicil tasdiknamesi veya vekâletnamelerini sunarlar.

Emine Toklan / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap