Kasım 2020

Enerji Hukuku E-Bülten

Kaçak Elektrik Tespitinde Uygulanacak Usul Hakkında Karar

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, 2020/1849 Esas, 2020/4422 Karar sayılı 21.9.2020 tarihinde verdiği kararında davacı lehine BOZULMA yargısına ulaştı. İlk derece ve Bölge Adliye Mahkemelerinde davalı, davacı kurum tarafından davacı hakkında kaçak elektrik kullanmak suretiyle sulu tarım yaptığı” kullandığı gerekçesiyle davalı adına icra takibi başlatmış, davalı buna kısmen itirazın iptalinde bulunmuş, davacı kurum ise “haksız ve kötü niyetli itirazın iptali” istemiyle takibin 61.146,74 TL asıl alacak ve ferileri üzerinden devamına, davalı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Buna karşılık davalı ise mahkemenin yetkisiz olduğunu, kaçak elektrik kullanmadığını savunarak; davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesi kaçak elektrik tespit tutanağının yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu ve kaçak elektrik kullanıldığı iddia edilen taşınmaza ait mahkemeye net bir bilgi verilmediği, bu sebeple davacının iddiasını somutlaştıramadığı gerekçesiyle davanın iptaline karar vermiştir. Buna karşılık istinaf yoluna giden davacı, Bölge İstinaf Mahkemesinde HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesine karşılık süresi içinde temyize başvurmuştur. 

Dava; kaçak elektrik kullanıldığından bahisle tahakkuk ettirilen fatura bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. maddesi hükmünde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmiş; aynı yönetmeliğin 15. madde hükmünde de, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin tespit, süre, tüketim miktarı hesaplama, tahakkuk, ödeme yöntemleri ile diğer usul ve esasların dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma sunulacağı ve kurul onayı ile uygulamaya konulacağı açıklanmıştır. Bununla birlikte, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında 622 Sayılı karar alınmıştır.

Somut olayda; davalı kurum çalışanları tarafından düzenlenen 21.09.2013 tarihli kaçak tespit tutanağı incelendiğinde, tarımsal sulama amacıyla abonesiz ve sayaçsız kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği, tutanağın davacı şirket çalışanlarınca imzalandığı görülmüştür. Mahkemenin 25.09.2018 tarihli ara kararı uyarınca, davacı vekili tarafından tutanağa konu taşınmaz parsel numaraları bildirilmiş olmasına rağmen, mahkemece, tutanağa konu yere ilişkin tapu kayıtları getirtilmeden, dava konusu tutanağın düzenlendiği yerde kimin ve hangi tarihten itibaren tarımsal faaliyette bulunduğu ilgili kurumlardan araştırılmadan, keşif yapılmaksızın ve tutanak münzileri dinlenilmeksizin karar verildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak ilk derece mahkemesi eksik inceleme yaptığı için kararın davacı lehine bozulmasına, Bölge istinaf Mahkemesi kararı bozması gerektiği halde onadığı için kararının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Mevzuat Değişiklikleri

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

5 Kasım Perşembe günü yapılan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve yerine bu yönetmelik hükümleri konmuştur. Yönetmelik’in Disiplin Amirleri başlıklı 4. Maddesi dikkat çekicidir. Buna göre;

(2) Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

(3) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. Disiplin cezasını gerektiren fiil veya halin işlendiği anda personelin görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirleridir.

Böylece memurlar ve sözleşmeli personellerin disiplin amir ve üst disiplin amileri ayrıca belirtilmiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Kasım 2020 Tarihinde Yürürlüğe Girdi.

28782 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğe, 

“y) Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEK belgesi): Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından verilen belgeyi,”

“çç) Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi,”

Bentleri eklendi.  Ayrıca,

YEK-G belgesi 

MADDE 24/A – (1) Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak amacıyla Kurumca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilir. YEK-G belgesine ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlenir.” 

Hükmü de ilgi çekicidir. 

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği

14 Kasım 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2.maddesinin 2.fıkrası,12.5.2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üreticileri kapsam dışı bırakmıştır. Birçok yeni tanımı beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte kurulacak yenilenebilir enerji ihraç piyasasının düzeni ile ilgili önemli hükümler barındırmaktadır. Bunlara örnek olarak 5.maddedeki şu hükümler gösterilebilir. 

a) YEK-G sisteminde, YEK-G belgesi ihraç kuruluşu Piyasa İşletmecisidir.

b) Piyasa İşletmecisi YEK-G sistemi ile kayıt veri tabanını kurmak, işletmek ve yönetmek ile yükümlüdür.

c) YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ihraç edilir.

Yönetmeliğin ilerleyen maddelerinde YEK- G sistemine katılım, ihraç uygulama esasları, tarafların hak ve yükümlülükleri, mali hususlar ayrıntılı biçimde mevzuata geçirilmiştir. Böylece üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmıştır.

EK BİLGİ: 25 Kasım 2020 tarihinde Enerji Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerden 47 madde teklifinden oluşan içeriğin 35 maddesi kabul edildi. 

Emine Toklan – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorum yap