2020

Enerji Hukuku Bülteni

T.C.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

E. 2020/119

K. 2020/1694

T. 19.2.2020

DAVA : Gümrük idaresinden izinsiz olarak kaçak sigara ve akaryakıt mallarının geçirilmesi söz konusu davaya konu olmuştur.

KARAR : I-)Müşteki Gümrük İdaresi Vekilinin sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin temyiz talebine yönelik incelemede;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Sanıklar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 02/04/2013 tarihli ve 2013/153 Sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının suçtan doğrudan zarar gören Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna tebliğ edilmediği nazara alınarak anılan kararın usulüne uygun olarak kesinleşmediğinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki esas bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Ancak,

Bir fiil ile oluşan birden fazla farklı suçun TCK dışında ceza hükmü içeren özel kanunlarda da yer almasının “fikri içtima” hükümlerinin uygulanmasına engel olmaması, olay tutanağına göre sanık.’ın işyerinde yapılan aramada, kaçakçılığa konu farklı emvallerden olan sigara ve akaryakıtın ele geçirilmesinden ibaret somut olayda; suça konu gümrük kaçağı eşyaların aynı anda ele geçirilmesi sonucu sanığın hareketlerinin tek bir fiili oluşturması, kaçakçılığa konu malların aynı türden olmamasının sanığın hareketlerini bir fiil olmaktan çıkarmaması, ancak kaçakçılığa konu emvallerin farklı türden olması durumunda TCK’nin 3/1. maddesi ve TCK’nin 61/1. maddesi gereği “cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi” kapsamında ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakla; sanık hakkında TCK’nin 44. maddesi aracılığıyla 5015 Sayılı Kanun’un ek 5/1. maddesiyle uygulama yapılması ve 4733 Sayılı Kanuna Aykırılık nedeniyle kesinleşen cezanın mahsubu gerekirken ayrıca ele geçen sigara yönünden ise Horasan Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/84 E. 2013/211 K. sayılı temyiz edilmeksizin kesinleşen ilâmıyla 4733 Sayılı Kanun’un 8/4. maddesi uyarınca ayrı ayrı ceza tayin edilmesi,

4-)Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanıklar hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

7-)Dava konusu akaryakıtın müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanıkların temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aleyhe temyiz olmaması nedeniyle, 1412 Sayılı CMUK’nin 326/son maddesine göre sanıkların kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 19/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Emine Toklan

Yorum yap