2019

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni – Aralık 2019

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre,

Enstitüdeki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakların giriş sınavlarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6/2/2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE

BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN

BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de 27 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe gire değişikliklere göre,

 •  13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına Destek,Genelge,Komisyon,Proje ve Sözleşme tanımlarını ifade eden bentler eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden elde edilen gelirin; Türkiye’nin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin film ve belgesel film yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılmasına ilişkin (f) bendi kaldırılmıştır. Söz konusu fıkraya 

“ı) Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde oluşturulan Telif Hakları Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ile Eğitim Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

i) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla salon veya bina kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler.” bentleri eklenmiştir.

 • Aynı yönetmeliğe 6 ıncı maddeden sonra gelmek üzere eklenen yeni maddeye göre,
 1. Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve kültürel ve sanatsal faaliyetlerin kapsamında projelerin değerlendirilmesine ilişkin başvurular Bakanlıkça oluşturulan Komisyon bünyesinde değerlendirilecek.
 2. Komisyon, başvuruları değerlendirirken şu kriterleri göz önünde bulunduracak:
 1. Anayasada belirtilen temel ilkelere, uluslararası anlaşmalara, kanunlara ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı,
 2.  Projenin fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi veya kültürel sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacı taşıyıp taşımadığı,
 3. Projenin, fikri mülkiyet sistemine veya ülkenin kültür ve sanat hayatına katkısı,
 4.  Projenin, kültürel ifadelerin çeşitliliğine ve kültür endüstrilerinin gelişimine katkısı,
 5. Daha önce desteklenmiş ve tekrar eden nitelikte bir etkinlik ise önceki etkinliklerin sonuçları,
 6.  Proje sahibinin ve proje uygulayıcılarının mesleki uzmanlık ve yeterliliği,
 7.  Başvuruda yer alan bütçenin tutarlılığı ve projenin uygulanabilir olup olmadığı.
 • Yönetmeliğin 1,2,4 ve 5inci madde metinlerinde geçen “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararıyla” olarak değiştirilmiştir.

İzel Erol

Yorum yap