2019

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Bülteni – Mart 2019

Coğrafi İşaret Envanterinin Dijital Platforma Taşınması

 Coğrafi İşaret Envanterinin Dijital Platforma Taşınması’ projesi tamamlandı. Söz konusu envanter Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından www.ci.gov.tr internet sitesinde dijital ortama aktarıldı.

Coğrafi işaretleri internet sitesinde anlık olarak paylaşılacak. İnternet sitesinde; coğrafi işaret/geleneksel ürün adı sicili, coğrafi işaret başvuru ve tescil sayıları, tescil sahipleri, coğrafi işaret türü ve ürün gruplarına göre dağılımı içeren istatistikler yer almasının yanında başvuru ve denetimlere ilişkin kılavuzlar, coğrafi işaret uygulamaları başarı hikayeleri, tescilli coğrafi işaretlerin üreticileri gibi bilgiler de internet sitesinde yer alacak.

(https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allNews/newsDetail?newsId=1070)

Günercan Dilaver
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Kolsuz Agop (Kotoğyan) Kararı

Bakırköy 2.Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 21/12/2016 tarihli 2015/200 E., 2016/213 K. sayılı kararında, davalı adına 03/05/44.sınıflarda tescilli 2014/63101 başvuru numaralı By Agop markası, 2014/63171 başvuru numaralı Dr. Agop ve 2014/61682 başvuru numaralı Doctor Agop markalarının hükümsüzlüğünü talep edilmiş, davacının isminin kullanıldığı faaliyet alanları ile markaların tescil edildiği sınıfların benzer olduğu ve davalının markalarının kötüniyetle tescil ettirildiği gerekçesiyle davanın kabul edilerek markaların hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi-16.Hukuk Dairesi kararında, davalı vekilinin 03., 05. ve 44.sınıflarda yer alan ürünlerden, örneğin bir deodorantın bir eczanede görülmesi halinde davacının isminin akla gelmeyeceğini, ismin sıradan bir isim olduğunu ve Agop ismi üzerinde tekel oluşturulması sonucu doğurduğunu iddia ettiği anlaşılmışsa da; dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nun 8/5.maddesinde ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 6769 sayılı SMK’nun 6/6.maddesinde, tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini içermesi halinde başvurunun reddedileceğinin düzenlediği, başkasının isminin marka olarak tescil ettirilmesinin nispi red nedenlerinden olduğu, ancak başvuru aşamasında itiraz edilmeyerek tescil edilmiş olması halinde de hükümsüzlük sebebi olarak ileri sürülebileceği belirtilmiştir.

İlk derece mahkemesinin ,Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doktor bilirkişinin dahil olduğu 3 kişilik bilirkişi heyetinden aldığı 30/09/2016 tarihli bilirkişi raporunda davacının Türkiye’nin en tanınmış dermatoloğu olduğu ve yurt dışında ve tıp camiasında Türkiye’yi dermatoloji alanında temsil eden başlıca hekim olup efsanevi hoca olarak bilinen davacının akademik kimliğinin yanı sıra özellikle halk arasında ‘Kolsuz Agop’ , ‘Doktor Agop’, ‘Agop Hoca’ olarak bilindiği, ‘Agop’ isminin gayrimüslim adı olduğundan dolayı çok nadir duyulan bir isim olup cildiye ile özdeşleştiği, ‘Agop’ isminin bir cilt doktorunun adeta marka adı olduğu, bu nedenle cildiye ile ilgili olabilecek tüm cilt, saç, tırnak bakım ürünlerinin üzerinde bulunabilecek ‘Agop’ ismi halkın ve hekimlerin nezdinde sadece Dr. Agop Kotağyan’ı akla getirebileceği, Agop Hoca’nın tüm Türkiye’de ‘Agop Kotağyan’ olarak değil sadece ismiyle yani ‘Agop’ olarak tanındığı, Agop isminin ne şekilde olursa olsun cilt sağlığı hastalıkları veya bakımı ile ilgili herhangi bir üründe kullanıldığında direk olarak Dr. Agop Kotağyan ile bağdaştırılma ihtimali bulunduğu beyan edilmiştir.

İstinaf mahkemesi davalı markalarının tescil edildiği 05.sınıf ve 44.sınıftaki mal ve hizmetler ile 03.sınıfta tescil edilen parfümeri, kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler, (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil) sabunlar ile diş bakım ürünlerinin davacının tanındığı dermatoloji ile yakından ilgili olduğu, Agop ibareli markaların bu sınıflar ve alt sınıflarda tescilinin, davacının isminden, tanınırlığı ve ticari itibarından faydalanmak amacıyla yapıldığı gerekçeleriyle tescilin kötüniyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Ayrıca Mahkeme 03.sınıfta tescil edilen ‘ağartma ve temizlik amaçlı maddeler, aşındırıcı ürünler (zımpara bezleri. zımpara kağıtları. ponza taşları. aşındırıcı pastalar dahil), parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap için)’ emtia grubunda tescilin ise davacının tanınmışlığı dikkate alındığında, isim ve itibarını zedeleyici nitelikte bulunduğu göz önüne alınarak, mahkeme kararının gerekçesi ilgili dairece düzeltilerek, davacının isminin hiçbir haklı neden bulunmaksızın, kötüniyetle davacının tanındığı mal ve hizmet grubunda marka olarak tescil edildiği ve yine bir kısım mal ve hizmetler yönünden de davacının isim ve itibarını zedeleyici mahiyette olduğu gözönüne alınarak, mahkemenin hükümsüzlük kararı netice itibarıyla doğru olmakla davalı vekilinin istinaf talebinin reddine karar vermiştir.

İstinaf incelemesini gerçekleştiren İstanbul BAM 16.HD., SMK m. 6/9 hükmünde düzenlenen ve ‘başkasının emeğinden kötüniyetle yararlanma’ eylemine sonuç bağlayan düzenleme çerçevesinde karar vermiştir. Emek ilkesi marka hukukunun temelini oluşturan ilkelerden biridir, başkasının emeğinden herhangi bir şekilde haksız yararlanılması çeşitli düzenlemelerle engellenmiştir, SMK m. 6/9 hükmü de kötüniyetle yapılan tescil başvurularının reddi ile bu amaca hizmet etmektedir.

(İstanbul BAM, 16.HD., T. 10.1.2019, E. 2017/1298 K. 2019/54, erişim adresi: www-lexpera-com-tr.proxy2.marmara-elibrary.com)

Stj. Av. Yasin Dinçer / İstanbul Barosu – Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Yorum yap