2020

Gayrimenkul Hukuku Bülteni

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarına mesleki faaliyetleri kapsamında yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 6 Nisan 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şartlarda da belirtildiği üzere Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca değerleme faaliyeti yapabilmek üzere yetkilendirilen ve listeye alınan ve değerleme hizmeti veren kuruluşları ifade etmektedir.

Sigorta kapsamında ise sigortacı; sigortalının müşterilerinin talebine istinaden hazırlamış olduğu Gayrimenkul Değerleme Raporunun hazırlanması sırasında gerçekleştireceği hata, ihmal ve kusur sonucu gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahısların kendisine karşı ileri süreceği tazminat taleplerine karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar teminat altına alır.

Sigorta poliçesiyle sağlanan teminat, sigortalı tarafından sunulan değerleme hizmetindeki hata, ihmal ve kusur sonucu uğranılan parasal zararlarla sınırlıdır. Gerçeğe aykırı değer takdiri yapılmış olması halinde sigorta, takdir edilen değer ile ilgili gayrimenkulün değerleme tarihindeki gerçek değeri arasındaki farkı peşinen karşılamayı taahhüt etmemekte; bu hata dolayısıyla oluşan gerçek parasal kayıp/zararı illiyet ilişkisi dahilinde poliçe limitine kadar karşılamaktadır.

Teminat limiti hiçbir zaman değerleme kuruluşunun yıllık beklenen cirosunun yüzde 5’inin altında olamaz.

Bir hasar durumunda, hasar talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti ve şartları esas alınacaktır.

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda hüküm bulunmayan hallerde, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uygulanacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayı içerisinde uygulamaya yönelik birtakım duyurular yayımlandı.

İhtiyati tedbir şerhinin, ayni veya kişisel hak niteliğinde olmadığından ihtiyati tedbir şerhini sona erdiren terkin yazısının Tapu Sicili Tüzüğü’nün 88. maddesi hükmü kapsamında gönderilmesi zorunlu olmadığı belirtildi.

Bilindiği üzere Tapu Sicil Tüzüğü 88. maddede; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgelerin, tapu işlemi için elden ibraz edilemeyeceği ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca müdürlüklere tebliğ edileceği düzenlenmişti.

26.03.2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla süreler geçici süreliğine durdurulduğu belirtilmişti.

Bu kapsamda Tapu Müdürlükleri nezdinde yapılacak; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yer alan zorunlu idari başvuru süreleri, hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu  tarih dahil)  tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği (30.04.2020) günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla,  bitimine  on  beş  gün  ve  daha  az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

08.04.2020 tarihinden itibaren, kat irtifakı/kat mülkiyeti işlemlerine ve bu işlemlere bağlı olarak yapılması gereken cins değişikliği işlemlerine yönelik taleplerin, webtapu sistemi üzerinden başvurularak ya da e-randevu/çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak karşılanmasına karar verilmiştir.

Webtapu sistemi üzerinden kullanıcılar; tapu senedi alabilir, yetki verebilir, sahteciliklere karşı taşınmazlarına beyan belirtmesi koyabilir, elektronik ortamda harçlarını ödeyebilir, taşınmazlarını görüntüleyebilir ve konumlarını görebilirler. Ayrıca tapu kadastro müdürlüklerinde yapacakları işlemler için e-randevu alabilme imkanları mevcuttur.

Webtapu sistemi ile malikler taşınmazlarını online olarak devretme imkanına sahip olmaktadırlar. 18 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren sistemle birlikte başvuruda bulunan taşınmaz sahiplerinin devire ilişkin tüm işlemleri online olarak gerçekleştirilmekte yalnızca imza için ilgili Tapu Birimine gitmeleri gerekmektedir.

Kurum tarafından açıklanan verilere göre 18 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında 113 bin online işlem yapılmış ve 29.748 konut online olarak satılmıştır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Webtapu hizmetine https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Stj. Av. Erdinç KARABEKİR

Yorum yap