2019

Gayrimenkul Hukuku Bülteni – Aralık 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, yabancı kimselerin ülkemizde taşınmaz edinimiyle alakalı bir duyuru yayımladı

Bu duyuruya göre ülkemizde taşınmaz edinme hakkı olan yabancı bir kişinin bu işlemi gerçekleştirirken Tapu Müdürlüklerine sunacağı kimlik tespitine esas alınacak belgelerde uyruk bilgisini içermesi veyahut uyrukluk durumunun mutlak surette belirlenmesi gerekmektedir. 

Yabancı ülke kimliği ile yapılan başvurularda kimliği veren ülke, aynı zamanda kişinin uyruğunda bulunduğu ülke olduğu için bu konuda ilave bir belge aranılmamaktadır. Ancak sunulan pasaportun uyrukluk bilgisi içermemesi yani pasaportta hamilinin uyruğu/nationality bilgisinin yer almaması halinde bu pasaportların tek başına kimlik tespitine esas olarak kabul edilmemesi, bu pasaportlarla yapılan başvurularda uyruk bilgisine ulaşmaya elverişli yabancı ülke kimliğinin de sunulması ya da uyrukluk durumunu gösterir geçerli bir belge sunulmasının istenilmesi gerekmektedir.

Tapu Dairesi Başkanlığı da Tapu Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Resen Terkin” işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve uygulama birliğinin olmamasına dair bir duyuru yayımladı.

Buna göre; kanunlarında belirtilen şartlar dahilinde resen terkin edilebileceği öngörülen ve harca tabi olmayan şerh ve belirtme terkinlerinden; terkini bir başka işleme bağlı olanların tapu sicilinde yapılacak söz konusu işlem ile birlikte, terkini bir başka işleme bağlı olmayıp süresi dolan ve/veya hukuki kıymetini yitiren belirtmelerin söz konusu taşınmaza yönelikherhangi bir işlem talebi sırasında veya ilgililerin talebi ile başkaca herhangi bir yasal engel bulunmaması halinde tapu sicilinden resen terkin edilmesi; kanunlarında belirtilen şartlar dahilinde resen terkin edilebileceği öngörülen ve harca tabi  olan  şerhlerin  ise,  başkaca  herhangi  bir  yasal  engel  bulunmaması  ve  terkin  harcının yatırılması  koşuluyla  malikin  veya  taşınmaz  üzerinde  hak  sahibi  olan  ilgililerin  talep etmesi halinde terkin edilmesi gerekmektedir.

Tapu Dairesi Başkanlığından Avukatlara Elektronik Haciz İşlemleri Bilgilendirmesi

Adalet Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz sene imzalanan protokol neticesinde çalışmalar 10.05.2019 tarihinde sonuçlandırılarak, haciz tesisi ve terkini işlemlerinin web-servisi aracılığıyla UYAP ve TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda icra müdürlüklerince yapılması uygulamasına yurt genelinde geçilmiştir.

Uygulama gereğince hangi taşınmazlara haciz tesisi yapılacağı ekran üzerinden ilgili icra müdürlüğü tarafından seçilerek, sistem üzerinden haciz müzekkeresi oluşturulmakta, mevzuat gereği yapılması gereken kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılmak sureti ile haciz tesis/terkin edilmektedir. Üretilmesi gereken tüm belgeler sistem tarafından üretilerek icra müdürlüklerince görüntülenmesi sağlanmaktadır. Güvenli elektronik ortamda yapılan işlemlerde fizikî belge üretilmemekte ve posta yolu ile belge alışverişi yapılmamaktadır. Buna karşın, bazı avukatların icra müdürlüklerinde kâğıt ortamında düzenlenen müzekkereleri posta yolu ile tapu müdürlüklerine ulaştırılması yönünde işlem yaptırdıkları, bu durumun gereksiz yazışma yapılmasına, zaman ve kaynak israfına yol açtığı anlaşılmaktadır. Barolara kayıtlı avukatların icra müdürlükleri kanalı ile başlatılan haciz işlemlerinin, icra müdürlüklerince     E-Haciz uygulaması üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, haciz müzekkerelerinin E-Haciz sistemi kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Değerli Konut Vergisi, 07.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hakkında değişikliklerle birlikte yasalaştı.

Kanun metnine eklenen Dördüncü Kısım ile birlikte 01.01.2020 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi hale getirildi. Yapılan değerleme sonucunda bu değeri aşacak olan konutlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sitesinde ilan edilecek ve mükelleflere ayrıca tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren aynı kuruma 15. gün sonuna kadar itiraz edilmeyen taşınmaz değerleri kesinleşecek. 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)oranında vergilendirilecek.

Ayrıca paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Emlak Danışmanlarını İlgilendirenTaşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Değişiklik kapsamda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesi almaları gereken süre 31/8/2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu durum bilhassa emlak danışmanlarını ilgilendirmekte. Alınan yetki belgeleri ise 5 sene geçerliliğini koruyor.

14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de “Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hakkında değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenecek tapu işlemleri ile tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı 

birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğe eklenen Ek-1 numaralı madde ile birlikte yönetmelikte daha önce belirtilmeyen satış, bağış ve mal değişim işlemlerine ilişkin şekil şartları detaylı bir biçimde belirtilmiştir.

                                                                                         Stj. Avukat Erdinç KARABEKİR

Yorum yap