2020

Gayrimenkul Hukuku Bülteni

01.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmeler tamamlanabilecek. 

Bu kapsamda yalnızca; satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 

Bununla birlikte tarafların aynı il sınırı içerisinde ve farklı birimlerdeki işlemler için talepleri geri çevrilecektir. Başvurular, mülkiyeti devreden tarafça yapılır. Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması gerekir. Mülkiyeti devralan tarafların da tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir. Ancak, devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkündür.

Satış-ipotek işleminde ipoteğin tarafları alıcı ve ipotek lehtarı olduğundan alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla, satış-ipotek talebi tek işlem olarak gerçekleştirilebilir.

10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle birlikte 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883. maddesine; “İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir.” ve 2644 sayılı Tapu Kanununa “GEÇİCİ MADDE 4- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkrada belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.” hükümleri eklenip yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmişti.

Buna göre, süreli olarak tesis edilen ipoteklerin;

 • – Belirtilen maddelere göre süre bitiminden itibaren otuz gün içerisinde, 

01.01.2020 tarihinden önce süreli olarak tesis edilmiş ve süresi sona eren ipotekler ise 01.01.2020 tarihinden itibaren otuz günlük sürenin sonunda, ipotekli taşınmaz üzerine 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmamış olması şartıyla terkin harcı da alınarak maliklerin talebiyle tapu müdürlüklerince terkin edilebilecektir.

Yargıtay Genel Kurulu’nun 10.01.2020 tarih ve 1 sayılı kararına göre hazırlanan Yargıtay İşbölümüne göre Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin ihtisas alanı “Gayrimenkul Hukuku” olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda 1. Hukuk Dairesi;

 • – Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK’nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında “sözleşmeye aykırılık” ya da “geçersizlik” iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Hazine tarafından açılan, TMK’nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar
 • – Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
 • – 4721 sayılı TMK’nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararları inceleyecektir.

Stj. Av. Erdinç Karabekir

Yorum yap