2020

Gayrimenkul Hukuku E-Bülten

15 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2019/21 E. ve 2020/51 K. sayılı kararıyla birlikte İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesindeki ve 2960 sayılı Boğazlar Kanunu hükmü mahkeme tarafından oybirliğiyle iptal edildi.

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulamaya geçirilen İmar Barışı müessesesi ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar, ilgili bedellerin ödenmesi karşılığınca Yapı Kayıt Belgesi alınarak geçtiğimiz yıllarda kayıt altına alınmıştı.

İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde; yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili İmar Kanunu ve 2960 sayılı Boğazlar Kanunu uyarınca yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesinde; Devletin Anayasanın 56. maddesindeki görevlerini yerine getirirken düzenlemeyi gerekli kılan kamu yararı ile anılan bölgedeki doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi arasındaki makul dengenin kurulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu sebeple anılan düzenleme ile birlikte Boğaziçi alanında yapılan imara aykırı yapıların yıkılmasının önlenmesi ve bu imara aykırı yapılar nedeniyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesinin çevre ile kültür ve tabiat varlıklarına vereceği zarar vurgulanarak ilgili kısım iptal edilmiştir.

Stj. Av. Erdinç Karabekir

                                                                                                         

                                                                                                         

 

Yorum yap