2020

Gayrimenkul Hukuku E-Bülten

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikle getirilen değişiklikler ile birlikte kentsel dönüşümün taraflarına birtakım kolaylıklar sağlandı.

Halihazırda Yönetmeliğin 13. maddesinin 9. fıkrasında da belirtildiği üzere kentsel dönüşüm uygulamalarında idareye teminat verilmesi gerekmektedir; “Riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek uygulamalarda aşağıda belirtilen şartlarda teminat verilmesi mecburidir.” 

Ayrıca aynı fıkranın b bendinde ise; “Riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminatın İdareye verilmesi mecburidir.” denilerek teminatın oranı belirtilmiştir.

Bu madde metninin devamına yapılan ekleme ile birlikte; “Ancaktek parselde bir bodrum katı dışındaen çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı    500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına     belirtmekonulması şartıylayapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinn % 10 kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaz.” denilerek şartları sağlayan parsel maliklerinin teminattan muaf tutulacağı kararlaştırılmıştır.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte “Riskli ve Rezerv yapı alanlarındaki maksimum kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarılmıştır. Kira bedeli Bakanlıkça belirlenmeye devam edecekken madde metninden çıkarılan hükümle birlikte her sene sonunda kira bedeline TÜFE güncellemesi ise artık yapılmayacaktır. 

Resmi Gazete yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen geçici maddeyle birlikte yapı kayıt belgelerinde 1 Ocak’tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeline ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Yapı Kayıt Belgelerinde 1 Ocak’tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için %2 oranında artırılacaktır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanacaktır.
Stj. Av. Erdinç KARABEKİR

Yorum yap