2020

İdare Hukuku Bülteni

Er Ve Erbaşların Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılmasına Karar Verildi

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan tesislerde askerler ve TSK personeli için kritik önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de askerlik terhis ve celp tarihlerinin değiştirilmesi oldu. 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir(1) ay uzatılmasına,7179 sayılı Askeralma Kanununun m.5/2 gereğince karar verildi.

16 Nisan 2020(Cumhurbaşkanı Kararı)

Tbmm’nin Çalışmalarına Ara Vermesine Karar Verildi

Ceza İnfaz düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından Meclis’te Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile ilgili yasa teklifi görüşmeye alındı. Bu teklifin ardından da sağlıkta şiddeti engellemek amaçlı 3 maddelik teklif görüşülecek. İşten çıkarmaları yasaklayan torba yasanın da görüşülmesinin ardından Meclis’teki çalışmalara 05.05.2020 Salı gününden başlamak üzere on(10) gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 15.04.2020 tarihli 86.birleşiminde karar verildi.

Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Olan Etkisi Düzenlendi

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesi geçici ya da sürekli olarak kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin yükleniciler tarafından yapılan başvurular belgelendirilmek suretiyle idareye yapılacaktır. İdare tarafından bu başvurular Kamu İhale Sözleşmesinin 10.maddesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca incelenecek ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınacaktır. İdarenin yaptığı değerlendirme sonucunda yüklenicinin herhangi bir kusuru yoksa ve yüklenicinin borcunu ifa etmesine engel bir durum varsa ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmiyorsa sürenin uzatılmasına veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

(1 Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2020/5)

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Uygulayanlara Verilecek Cezalar Arttırıldı

“SAĞLIKTA ŞİDDET” yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 15.04.2020 tarihli oturumunda tüm partilerin desteği ile kabul edildi. İlgili düzenleme, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yer aldı.

*Kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

*Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek. 

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kabul Edildi Ve Telafi Eğitimine İlişkin Düzenleme Yapıldı

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dâhil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

Mustafa Demir

Yorum yap