2020

İdare Hukuku E-Bülten

 Aynı Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi Tarafından Farklı Tarihlerde Verilen Aksi Yönde Kararlar Bulunması Halinde 2576 Sayılı Kanunun 3/C Maddesinin 4. Fıkrasının C Bendindeki “Benzer Olaylar Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Aynı Bölge İdare Mahkemesi Dairesi tarafından farklı tarihlerde verilen aksi yönde kararlar bulunması halinde, 2576 sayılı Kanun’un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendindeki amaç dikkate alındığında, bu durumun anılan madde metninde yer alan “benzer olaylarda” ifadesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu nitelikteki somut başvuru yönünden istemin reddi yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/58, K:2020/1 sayılı kararı.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun ile değişik 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde, benzer olaylarda, Bölge İdare Mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı Bölge İdare Mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili Bölge İdare Mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay’dan bu konuda karar verilmesini istemek Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun görevleri arasında sayılmış; anılan Kanun’un 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile değişik 5. fıkrasında ise, dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemlerin, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletileceği; ilgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verileceği; aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararların kesin olduğu kurala bağlanmıştır. Anılan maddenin gerekçesinde de, Bölge İdare Mahkemesi dairelerinin benzer konularda birbiriyle çelişen kararlar vermesini önlemek amacıyla bu tür kararların Danıştay Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması konusunda Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun görevlendirildiği belirtilmiştir.

Yukarıda metnine yer verilen Kanun maddesinde, benzer olaylarda bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık çıkması halinin düzenlendiği, aynı Dairenin konusu aynı olan davalarda farklı tarihlerde verdiği farklı nitelikteki kararların madde kapsamına girmediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 2576 sayılı Kanun’un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi kapsamına bulunmayan aykırılığın giderilmesi isteminin reddine hükmedilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu  Esas No :2020/58  Karar No: 2020/1
Karar Tarihi: 07.10.2020

Sema Acar / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap