2020

İdare Hukuku E-Bülten

Antalyanın Kaş İlçesi Patara Antik Kentinde Bulunan Bazı Taşınmazlar Hakkında  Kamulaştırma Kararı Alındı

Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti 1.derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı No:2550

Çeşme Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazlar Hakkında Verilen Kamulaştırma Kararı İptal Edildi

Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamındaki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki 24.01.2020 tarihli ve 2054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı No:2523

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Yürürlüğe Konuldu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince yapılan değişiklikler sonucu;

-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına tahsis edilen pozisyonların merkez ve taşra teşkilatı olarak dağıtımına ve sınav açılmasına Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

-Geçici 19.madde uyarınca ÖSYM başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz.

-18.maddenin 1.fıkrasında yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ’Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiştir.

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarını Önlemek İçin Getirilen Durma Sürelerinin  Uzatılmasına Karar Verildi

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılımını önlemek ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek için; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1.5.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.6.2020 tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı No:2480

Tarımsal Üreticilerin  Ziraat Bankası A.Ş. ye Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçları Ertelendi

Tarımsal üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar ile bu kararlara yönelik erteleme kararlarından kaynaklanan kredi borçlarının, COVİD-19 salgını nedeniyle ertelenmesine dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4603 ve 5570 sayılı kanunlar gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı No:2481

Kurtuluş Savaşında Hizmetleri Tespit Edilen Kişilere İstiklal Madalyası Verilmesine Karar Verildi

Kurtuluş Savaşında hizmetlerine tespit edilen ekli listede yazılı şehit ve gazilerin aynı listede yazılı mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine, 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunun ek 4 ve 6.maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı No:2474

Danıştay 9.Daire Başkanlığı 2017/3886 Esas No’lu Dosyaya İlişkin Danıştay Başsavcılığının Kanun Yararına Bozma İstemini Kabul Etti

 Kararın en basit şekilde özetlemek gerekirse; mevzuat gereği elektronik ortamda düzenlenmesi gereken faturanın, kâğıt ortamında düzenlenmesine kesilen cezanın hukuka aykırı olduğuna kanaat getirildi. Danıştay’ın bu kararından önce meseleyi iki döneme ayırarak incelemek gerekirse ilk dönemde faturanın elektronik ortamda değil de kağıt ortamında düzenlenmesi halinde ceza verileceğine dair mevzuatta bir hüküm yoktu. Sadece VUK’un 242.maddesinde ‘Bu kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter kayıt ve belgeler için de geçerlidir’ şeklinde genel bir hüküm mevcuttu. Bu dönemde yasal boşluk tebliğler ile giderilmişti 397,421 ve 447 seri no’lu VUK genel tebliğlerinde ‘Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunun ceza hükümleri tatbik olunur.’ şeklinde bir düzenleme getirilmişti. Ancak VUK’un 351.maddesinde faturaya muhalefete ilişkin öngörülen cezalar, e-faturaya kıyasen tatbik edilmekteydi. İşte bu cezalar yargı kararıyla kaldırılmıştır.

İkinci dönemde ise tebliğ açıklamalarıyla kesilen cezalar yargı kararlarıyla kaldırılınca VUK 351.maddesinin kapsamına elektronik faturalarda dâhil edilmiştir. Bu düzenlemeyle elektronik ortamda kesilmesi gereken faturaların kağıt ortamında düzenlenmesi halinde de cezai yaptırım uygulanacağı öngörülmüştür. Halen yürürlükte olan bir hükme göre bir fatura için kesilen ceza 350 liradan az,180 bin liradan da fazla olamaz. Uygulamada genellikle fatura tutarının %10’u miktarında ceza kesilmesi özellikle COVİD-19 salgını döneminde Kobiler için ağır bir yük getirmektedir. Tüm bu nedenlere bağlı olarak Danıştay 9.Daire Başkanlığının kararının sonucu;

-Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne

-Denizli Vergi Mahkemesinin 31.01.2017 tarih ve E.2016/629,K.2017/81 sayılı kararının,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 51.maddesi uyarınca, hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere Kanun Yararına Bozulmasına

-Kararın birer örneğinin taraflara ve Danıştay Başsavcılığına gönderilmesi ile kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

                                                                                                                      Mustafa Demir

Yorum yap