Şubat 2021

İş Hukuku E-Bülten

Şirket Bilgisayarından Uygunsuz İçerik Paylaşımı

Davacı işçinin çalıştığı şubeden başka bir şubede çalışan M. isimli çalışanın, kendisine iş için verilmiş işyerine ait bilgisayarında uygunsuz içerik içeren görüntüler izlediği tespit edilmiş olup bu konuda işverence işyerinde tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda, söz konusu uygunsuz içeriğin davacı işçi tarafından mesai saatleri içerisinde yine iş için tahsis edilmiş işyeri bilgisayarından gönderildiği M isimli çalışanın savunması ile ortaya çıkmıştır. Davalı işveren hem davacı işçiyi hem de dava dışı M’ nin iş akdini feshetmiştir.

Davacı vekili, müvekkilinin davalının değişik şubelerinde 28.01.2003 tarihinde çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin hiçbir geçerli nedene dayanılmaksızın Trabzon 2. Noterliğinin 05.08.2014 tarih ve 13923 yevmiye nolu fesih ihbarnamesi ile feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı dahil bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un işverene tanınan haklı nedenle feshedilmiş olduğu ve bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı alacağının bulunmadığının tespit olunduğunu, diğer işçi alacaklarının ödendiğinden bahisle davanın reddini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü ile diğer işçilik alacaklarının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekili kararı temyiz etmiştir. 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır. Yargıtay’a göre; işyerine ait işte kullanılmak üzere verilmiş bilgisayarı veriliş amacı dışında kullanmak ve mesai saatleri içerisinde uygunsuz paylaşımlar yapmak fiili, “doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan hal” olup işverenin bu sebeple gerçekleştirdiği fesih haklıdır. Bahsi geçen gerekçelerle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi   E. 2017/16461 K. 2020/10737 T. 6.10.2020

Büşra İlter / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorum yap