Son yayınlanan makaleler

Sigorta başlangıç tarihinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine karar verilmesi talebiyle açılmış olan bir hukuk davasında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin 1 sayılı fıkrasında yer alan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10., 48., 49., 60. maddelerine aykırı…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci kısmı altında düzenlenen markanın iptali, marka hakkının sona erme hallerinden birini oluşturmaktadır. Hükümsüzlük, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 14. Maddesinde[1] “Kurula Şikayet” hususu düzenlenmiştir. Buna göre, veri ilgilisinin veri sorumlusuna yaptığı başvuru üzerine “Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde…