Hatice Selin Pürselim Arning

Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Kira Sözleşmelerinin Tahkime Elverişliliği

Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim Arning
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

ÖZ
Genel hatlarıyla tahkim, irade serbestisi prensibine yer veren, devlet mahkemelerinde görülen yargılamaya kıyasen daha hızlı ilerleyen, gizlilik ilkesine hizmet eden, ihtilafın o alandaki uzman kişilerce nihayete erdirilmesini hedefleyen bir yargılama usulüdür. Tahkim yargılamasının yapılabilmesi için asli unsurlardan biri uyuşmazlığın tahkime elverişli olmasıdır. Tahkime elverişlilik, ilgili ülkelerin
milli hukuklarına göre değişiklik göstermektedir. Tahkime elverişlilik hususu sadece konu itibarıyla sınırlı değildir; fakat çalışmamızın kapsamı nedeniyle elverişlilik kavramı sadece uyuşmazlığın konusu açısından ele alınacak ve burada da bir sınırlamaya gidilerek kira sözleşmelerinin bu çerçevede değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılacaktır. Zira 4686 sayılı ve 21.06.2001 kabul tarihli
Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) md. 1/4’te Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tabi olmayan uyuşmazlıklarda tahkime gidilemeyeceği düzenlenmiştir. Şayet kira sözleşmesi MTK md. 1/4 kapsamında tahkime elverişli değilse kararın MTK md. 15/A/2/a uyarınca iptali söz konusu olacağından bu tespitin önem taşıdığı
kanaatindeyiz. Çalışmada kira sözleşmesinin niteliği üzerinde durularak ilgili Yargıtay kararlarına ve doktrin tartışmalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tahkim, Tahkim yeri, Kira sözleşmesi, Tahkime elverişlilik, Milletlerarası Tahkim Kanunu

ABSTRACT
Arbitration, in general terms, is a dispute resolution mechanism which places emphasis on party autonomy, provides for quicker proceedings compared to state courts, attaches importance to preserving confidentiality and aims for resolution of disputes by arbitrators competent in the relevant field. One of the
main prerequisites of arbitration is that the dispute should be capable of being settled by arbitration. Law systems have different approaches with regard to arbitrability. Arbitrability is not limited to the nature of the disputes. However, in our study, we will only be discussing arbitrability with regard to the nature of the
dispute and within this context, we will be limiting this study to the question of whether tenancy agreements are arbitrable. Under Article 1/4 of the Turkish International Arbitration Act (MTK) numbered 4686 and dated 21.06.2001, it is stipulated that disputes arising from rights in rem in immovables that are located in
Turkey and disputes that are not within the parties’ disposal cannot be resolved by way of arbitration. If a tenancy dispute is not arbitrable pursuant to Article 1/4 of MTK, then the arbitral award shall be subject to annulment in accordance with Article 15/A/2/a of MTK. For this reason, determining the arbitrability of tenancy disputes is important. In this study, the legal nature of tenancy contracts as well as the relevant Court of Cassation decisions and scholarly discussions in this field will be examined.

Keywords: Arbitration, Seat of arbitration, Tenancy contracts, Arbitrability, International Arbitration Act

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale ilk olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1’de yayınlanmıştır. 

 

Yorum yap