2019

Rekabet Hukuku Bülteni – Aralık 2019

GOOGLE TÜRKİYE KRİZİ VE FRANSA KARARI

Rekabet Kurulu, 7 Kasım 2019’da verdiği 19-38/577-245 sayılı kararla:

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen inceleme sonucunda bu üç şirketin, ekonomik bütünlüğünün, 4054 sayılı Kanun’un Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması başlıklı 6. maddesini ihlal ettiğini ve Rekabet Kurulu’nun 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı kararı ile getirilen yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerinde yapması gereken değişiklikleri yapmadığı gerekçesiyle, yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihe kadar geçecek süre için 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, 2018 yılı Türkiye cirosunun on binde beşi oranında (günlük ~1.500.000 TL) süreli idari para cezasına oybirliği ile karar vermişti.

Verilen karar üzerine Google, Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir yazı yazdı. Google, 12 Aralık itibarıyla Türkiye’de satışı yapılan Android işlemcili akıllı telefonlardaki kendilerine ait programların lisansını iptal ettiğini, bu tarihten sonra piyasaya girecek Android telefonlara Google programları için lisans verilmeyeceğini, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi.

Servis dışı kalacak olan bazı Google uygulamaları: 

Google Play Store, YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Asistan, Google Drive, Google Pay, Google Fotoğraflar, Google Speech, Google Play Music, Google Duo, Google Chrome, Google Arama.

Son olarak Rekabet Kurumu yaptığı bir duyuruyla Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 5 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ise yine ülkemizdekine benzer şekilde Fransız Rekabet Kurumu da (Autorité de la concurrence) verdiği 19 Aralık 2019 tarihli 19-D-26 sayılı kararla Google’a 150 milyon € (~1 Milyar Türk Lirası ) mali para cezası verdiğini duyurdu.

Google’ın Fransız Rekabet Kurumu’na 2 ay içinde, kurallara uymak için almayı düşündüğü önlemleri ve prosedürleri detaylandıran bir raporu ve 6 ay içinde de, gerçekte uygulamaya koyduğu tüm önlemleri ve prosedürleri detaylandıran bir raporu sunması gerekiyor.

Ülkemizdeki gelişmeler ise aşağıdaki gibi ilerledi;

9 Şubat 2017: Rekabet Kurumu Google ile ilgili soruşturma başlattı,

20 Eylül 2018: Rekabet Kurumu’ndan Google’a haksız rekabet cezası (93 milyon TL),

7 Kasım 2019: Rekabet Kurumu’ndan Google’a ikinci ve ağır ceza (Günlük 1,5 milyon TL),

12 Aralık 2019: Google’dan cezaya karşılık şirketlere gönderilen yaptırım mektubu,

16 Aralık 2019: Google “Türkiye’den çekilmiyoruz” açıklaması,

17 Aralık 2019: Günlük 1,5 milyon TL’lik ceza süreci başladı,

19 Aralık 2019: Google’ın Rekabet Kurumu’nda yapacağı sözlü savunma tarihi belli oldu, 5 Şubat 2020’de yapılacak.

Sürecin önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceğini bültenimizden takip etmeye devam edebilirsiniz.

Yiğithan ERİM

TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN SÜRESİ İÇİNDE GÖNDERİLMEMESİ ÜZERİNE TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİNE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ HAKKINDA REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurulunun (Kurul) 17.10.2018 tarih ve 18-39/629- M sayılı kararı ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve İstanbul Eczacı Odası hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) ihlal edilip edilmediğine ilişkin önaraştırma yapılmasına karar verilmiş ve 17.06.2019 tarihi itibarıyla önaraştırma süreci başlamıştır. Bu kapsamda TEB’den bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, 05.07.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar gönderilmesi gerektiği ifade edilen söz konusu bilgi ve belgelerin, belirlenen süre içinde gönderilmemesi üzerine düzenlenen 31.07.2019 tarih ve 2018-3-071/BN-2 sayılı Bilgi Notu görüşülerek karara bağlanmıştır. Kurumun inceleme ve değerlendirmesi özetle şöyledir:

“TEB’den talep edilen bilgi ve belgeler 26.07.2019 tarih ve 4930 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiş, önaraştırma süreci içerisinde bu bilgilerden faydalanılamamış, dosya konusu iddialara ilişkin inceleme kısmen yapılabilmiş ve Önaraştırma Raporu dosya kapsamında elden edilen diğer bilgi ve bulgular ışığında tamamlanmıştır. 

Bu noktada TEB hakkında tesis edilen 07.07.2015 tarih ve 15-28/336-108 sayılı Kurul kararına değinmek gerekmektedir. Söz konusu karada, talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre içinde gönderilmemesi nedeniyle idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Kurul kararına karşı TEB tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinde iptal davası açılmış, talebin reddi üzerine istinaf yoluna başvurulmuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını onayarak istinaf başvurusunu reddetmiştir.”

Yukarıda verilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda, söz konusu teşebbüs birliğine 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2018 yılı gayri safi gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilmesi gerekmekle birlikte, bu bent uyarınca verilecek idari para cezası 2019/1 sayılı Tebliğ uyarınca öngörülen 26.027 TL.’den az olamayacağından, 26.027 TL idari para cezası verilmesine; diğer yandan 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, 06.07.2019 tarihinden başlamak ve 26.07.2019 tarihine kadar işletilmek ve 2018 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Dosya Sayısı : 2018-3-071
Karar Sayısı : 19-38/582-248
Karar Tarihi : 07.11.2019

Taha Yasin YAZGAN

Yorum yap