2020

Rekabet Hukuku Bülteni

SIEMENS HEALTCARE’E YERİNDE İNCELEMENİN ENGELLENMESİ NEDEDİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Rekabet Kurulunun (Kurul) 07.02.2019 tarih ve 19-06/55-M sayılı kararı uyarınca yürütülen önaraştırma kapsamında, 02.10.2019 tarihinde Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’de (SIEMENS HEALTHCARE) yapılmak istenen yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması üzerine hazırlanan Bilgi Notu görüşülerek karara bağlandı (19-38/581-247). 

Yaşanılan gelişmeleri özetlemek gerekirse; yapılmak istenen yerinde incelemenin, teşebbüs tarafından kullanılmakta olan Microsoft Office 365 (O365) uygulaması üzerinden ‘‘eDiscovery” özelliği aracılığıyla yapılması gereğinin anlaşılması üzerine, küresel yetki ile sadece Türkiye çalışanlarına ilişkin arama yapılması için ilgili erişimin sağlanması talep edildi. Fakat teşebbüs tarafından Avrupa Birliği’nde mukim tüm çalışanların bilgilerine erişim anlamına geldiği ve bu durumun başka yargı alanlarında farklı riskler yaratma ihtimaline neden olduğu için bu tür erişim şeklinin kabul edilemeyeceği ifade edilmesi ve teşebbüsün küresel merkezi tarafından gerekli izni sağlanmaması üzerine, yerinde inceleme “eDiscovery” yöntemi kullanılamadan gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından, teşebbüs tarafından Kuruma birtakım çözümler ile teknik bilgiler sunuldu ve teşebbüs talebi doğrultusunda 15.10.2019 tarihinde SIEMENS HEALTHCARE Ankara ofisinde sunucular üzerinde inceleme gerçekleştirildi.

  • 02.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen yerinde incelemede “eDiscovery” yönteminin kullanılamaması nedeniyle yerinde incelemeden beklenen fayda elde edilemediği,
  • Yerinde incelemenin talep edilen izin verilmeyerek teşebbüs yetkilileri tarafından zorlaştırıldığı,
  • Yerinde inceleme doğası gereği teşebbüslere haber verilmeksizin, ansızın, süratli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği,
  • Söz konusu teşebbüsün yerinde incelemenin kesintisiz ve anında yapılabilmesi için teknik bir imkânsızlık yaşadığından söz etmenin de mümkün olmadığı belirtilerek,

yerinde incelemeyi engellediğine hükmedilen SIEMENS HEALTHCARE’e 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ayrıca 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

Raportörlerden Mehmet GERÇEK ve Ali OZAN tarafından ise mevcut dosya bakımından delillerin karartılmadığı yönündeki teknik ispat vasıtaları dolayısıyla teşebbüse idari yaptırım uygulanması yerine “Exchange” sunucu üzerindeki aramalar için yeni bir prosedür belirlenerek konuyla ilgili endişelerin ortadan kaldırılabileceği ifade edildi. 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE ENERCON ARASINDA AKDEDİLECEK SÖZLEŞMEYE MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İlgili Yönetmelik kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Balıkesir ve Muğla bölgelerinde 250 MWe gücünde rüzgar enerjisi santralleri (RES) kurulması amacıyla yapılan yarışmaları en düşük birinci teklif sahibi olarak kazanan ENERCON Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. (ENERCON), söz konusu yarışmalara ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) kullanım hakkını düzenleyen “Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Sözleşme’ye (Sözleşme), ilgili Şartname gereğince menfi tespit belgesi verilmesini talep etti.  

Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 25.07.2019 tarih ve 4897 sayı ile giren başvuru üzerine hazırlanan 02.09.2019 tarih ve 2019-1-048/MM sayılı Menfi Tespit Raporu görüşen Kurum,

  • Sözleşme taraflarından olan Bakanlığın teşebbüs niteliğini haiz olmadığını, Bakanlık tarafından yapılacak olan faaliyetlerin enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olup piyasaya mal ve hizmet sunma amacı taşımadığını; bu kapsamda söz konusu Sözleşmenin 4054 sayılını Kanun’un (Kanun) 4. maddesi kapsamında olmadığını ve anılan maddeye aykırılık teşkil etmeyeceğini,
  • ENERCON’un Türkiye’de elektriğin üretimi ve toptan satışı pazarında hâkim durumda olmadığı anlaşıldığından bahsi geçen Sözleşmenin Kanun’un 6. maddesine aykırılık teşkil etmediğini,
  • Yapılan yarışma sonrasında belli bir alanın kullanım hakkının ve belli bir bağlantı kapasitesinin yarışmayı kazanan teşebbüse tahsis edilmesinin, bir mal ve hizmet üretimine yönelik devlete ait bir ekonomik birimin özelleştirilmesi işleminden ziyade özellikli bir lisans verme işlemi olduğu; ayrıca mevcut başvuru bakımından herhangi bir ortak girişim şirketi kurulması söz konusu olmayıp yarışma kapsamında kurulacak RES’lerin ENERCON tarafından işletileceliği ve bu bağlamda söz konusu işlemin 4054 Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecek bir devralma işlemi niteliğinde olmadığını belirterek, 

19-39/605-259 sayılı kararı ile, düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, Bakanlık ile ENERCON arasında akdedilecek Sözleşme’ye, 4054 sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerine aykırılık teşkil etmediğinden, aynı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine OYBİRLİĞİ ile hükmetti. 

Taha Yasin Yazgan – Marmara Ünversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap