2019

Ticaret Hukuku Bülteni – Aralık 2019

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ DEĞİŞİMİ

21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanana tebliğe göre,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında uygulanacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık %13,75 olarak tespit etti.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE ÇEKİN KARŞILIĞINI BULUNDURMA SORUMLULUĞU DA ORTADAN KALKAR

20 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yer alan Yargıtay 19. Ceza dairesinin verdiği karara göre,

Olayda sanık, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettikten belli bir süre sonra “çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu işleniyor. Çek kanunu 5/2’ye göre de bu suçun failleri “Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.”

Yargıtay verdiği kararında, kişi yönetim kurulu üyeliğinde istifa ederse bununla birlikte çekin karşılığını bulundurma sorumluluğunun da ortadan kalkacağını, ayrılma hususunun yönetim kurulunca ticaret sicilinine tescil ve ilan edilmemiş olsa bile karşılıksızdır işlemine tabi olan bir şirket çeki nedeniyle kural olarak cezai sorumluluğa gidilemez.

Ancak, kişinin yönetim kurulu üyeliği sona erip bu durum Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmemiş olduğu durumda söz konusu kişi, piyasada hala yönetim kurulu üyesiymiş gibi davranmaya devam ederse, adı geçen yöneticinin borçlu anonim şirketle hala bağlantısının var olduğu kabul edilir. Çekin karşılığını bankada bulundurma yükümlülüğü diğer anonim şirket yöneticilileriyle birlikte cezai sorumluluğu devam eder.

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazetede 11 Aralık 2019 söz konusu değişikliklikler yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte, 

  • Madde metinlerindeki “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” olarak
  • Madde metinlerindeki “Bakanlar Kurulu” yeni hükümet rejimine uygun olarak “Cumhurbaşkanı” şeklinde
  • Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası “Müdürlük; müdür, müdür yardımcıları ve diğer personelden oluşur.” Hükmünün sonuna diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından yapılacağı açıkça düzenlenerek hüküm altına alınmıştır.
  • Yönetmeliğin 8. Maddesi Ticaret Sicili Müdürlüklerindeki personellerindeki aranacak nitelikleri düzenleyen maddedir.  Burada yapılan değişikliklerde: “Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakültelerinden mezun olma” ibaresini yürürlükten kaldırıp yerine “dört yıllık lisans mezunu” 

(b) bendindeki yaş şartını “Müdür ve müdür yardımcılarında kırk yaşını; diğer personelde otuz beş yaşını doldurmamış olmak” hükmünü

(ı) bendindeki “Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olma şartı” hükmünü

kaldırmıştır.

  • Yönetmelik madde 42/2’de “Her tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını notere onaylatması zorunludur.” Hükmünde yer alan imzaların noterde onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunun yerine  tüzel ya da gerçek kişi tacir ayrımı olmaksızın ilgili tüm gerçek kişi tacir ve tüzel kişi imza yetkililerinin imzalarını Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne verme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Madde metinlerinde geçen Türk Patent Enstitüsü yerine Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmeliğin 111. Maddesine göre bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin başvurularda, şirket sözleşmesinin değişikliğine ilişkin belgelere ek olarak:
  • önceki değişiklikleriyle beraber şirketin eski merkezinin olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği, 
  • eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi 
  • eski merkezdeki sicil kaydının örneğinin ibrazı gerekiyordu. 

Bu yeni düzenlemeyle birlikte eski merkezdeki müdürlükten alınacak “sicil özeti”nin müdürlüğe verilmesi yeterli görülmüştür.

Oylum Çelik – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorum yap