2019

Ticaret Hukuku Bülteni – Mayıs 2019

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik

13.07.1956 tarihinde 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu düzenlenmiştir. Bu kanunun 33.maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler hakkında 28.08.1998 tarihli 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararda değişiklik yapılmasına ve kararın yürürlüğe konmasına 14.05.2019 tarihli ve 1106 sayılı Kanunla karar verilmiştir.

Eski düzenlemeye göre;

28.08.1998 tarihli 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın 1.maddesinde düzenlenen banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri (e) bendinde; kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak düzenlenmekteydi.

14.05.2019 tarihli 1106 sayılı Kanunla getirilen değişiklik ile birlikte,

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1; aşağıda sayılan hallerde ise yapılan kambiyo satışları üzerinden sıfır olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

Bu yeni düzenleme ile birlikte bütün kambiyo muamelelerinde verginin sıfır olması kaldırılarak, özel olarak düzenlenen ve sayılı olarak belirtilen hallerde sıfır kalmasına, bu özel haller arasında yer almayanlarda ise vergi nispetinin satış tutarı üzerinden binde bir olacağı düzenlenmiştir. Özel olarak sayılan hallerde ise işlemlerde kolaylık sağlanması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Böylece sayılı haller dışındakiler için vergilendirme yeni düzenleme ile birlikte hayatımıza girmiştir.

Gözde Nur Kaya
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap