2020

Ticaret Hukuku Bülteni

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP  EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİN TUTARINA İLİŞKİN KARAR

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %15,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede,  elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları içeren yönetmeliğe birtakım değişiklikler getirildi. 

Yapılan değişikliklere geçmeden önce yönetmelikte söz edilen birkaç terimin açıklanması gerekirse:

Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS): Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi,

Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

ifade eder.

Söz konusu değişiklikler:

  • Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların, tüketicilerin elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için onay alma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna ek olarak da Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kaydolma zorunluluğu getirilmiştir. Değişikliğe “İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.” hükmü eklenmiştir
  • “Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir.”

“Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirir.

 Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir.”

  • Eklenen 10/A hükmü ile onay ve red bilgilerinin İYS’ye kaydedilmesi ayrıca hizmet sağlayıcısının İYS’ye işlenen diğer bilgilerin işlenebilmesi, tedbirlerin alınabilmesi için teknik altyapı hazırlaması ve bunların Ticaret Bakanlığı’nın erişimine açması gibi sorumluluklar yüklenmiştir. Bu eklenen hüküm zaten yönetmeliğin değişim amacını gösteren bir hükümdür. Onay mekanizmasının daha teferruatlandırılması ile tüketicinin istenmeyen mesajlar almasının önüne geçmek ve bu süreçlerin Bakanlığın denetimi ile daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.
  • Aracı hizmet sağlayıcıyı da birtakım yükümlülükler getirilmiştir:

(1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkân tanır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(4) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırır.

(6) Aracı hizmet sağlayıcı, İYS’ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatmaz.

(7) Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz.

(8) Hizmet sağlayıcının 6 ncı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamında ileti gönderiminde bulunmak istemesi halinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından bu yönde beyan alınır.

(9) Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ye bu durumu bildirir.”

  • Alınan onayların İYS’ye kaydedilme süreci:

Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir. Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.”

Yorum yap