2020

Ticaret Hukuku E-Bülten

Ticari Nitelikteki İtirazın İptali Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvurulmasının Zorunludur ve Dava Şartıdır.

KARARA KONU OLAY

Aşağıda incelenecek olan Yargıtay kararında, karara konu ihtilaf, “Aralarında ticari dava niteliğindeki icra takibinde itirazın iptali davalarında dava açılmadan önce TTK’nin 5/A maddesi uyarınca arabulucuya başvurulmasının dava şartı olup olmadığı” konusunda farklı Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasında benzer olaylardaki kesin nitelikteki kararlar arasında değişik uygulamalar yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nca uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay’ın ilgili dairesinden karar alınması için gereğinin yapılması talep edilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN OLAYA YAKLAŞIMLARI

  • Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi özetle, TTK’nin 5/A maddesine göre konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu, itirazın iptali davasını karakterize eden öğelerin borçlunun itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesi ile icra inkâr tazminatından oluştuğu, bu boyutları itibariyle itirazın iptali davasının icra takibinin işleyişine yönelmiş bir dava olduğu, itirazın iptali davasının hukuki niteliğinin müspet tespit davası olduğu ve dava şartı arabuluculuk kurumunun kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığı, bu nedenle TTK’nin 5/A maddesi uyarınca dava açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olmadığı görüşü benimsenerek karar verilmiştir.
  • Birçok Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararlarda ise, ticari nitelikteki icra takibinde, itirazın iptali istemli davaların zorunlu arabuluculuğa tabi olduğunu, bu nedenle TTK’nin 5/A maddesi uyarınca dava açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu görüşü benimsenmiştir.

YARGITAYIN KARARI

Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinin para alacağının tahsilini amaçlayan uyuşmazlıklar hakkında tarafların serbestçe tasarruf etme imkânına sahip olduğu gözetilerek bu uyuşmazlıkları bir alternatif çözüm yöntemi olarak arabuluculuk yoluyla çözmeyi amaçladığı, bu şekilde daha az zaman, daha az emek ve masrafla alacağın tahsili amacına ve tarafların alacak miktarı üzerinde serbestçe anlaşabilmelerine ve tasarrufta bulunabilmelerine imkân sağlamak istediği gözetildiğinde, ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tâbi olduğu ve bu nedenle başvuru konusu Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığının ticari nitelikteki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tâbi olduğu ve davadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu yönünde birleştirilmesi gerekmiş, bölge adliye mahkemeleri daireleri arasındaki uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/1943 Karar No: 2020/4052

Karar Tarihi: 04.12.2020

Oylum Çelik / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap