2020

Ticaret Hukuku E-Bülten

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklikler

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • Özel tiyatrolar, Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri kapsar.
  • Yapılacak yardımlara ilişkin başvuru tarihi hükmü, “başvurular, her yıl 1 Temmuz günü başlar; 31 Temmuz günü sona erer.” şeklinde değiştirilmiştir.

Eklenen geçici 2. Madde ile:

  • Bakanlıkça 2020 yılında tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Bakanlıktan almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların,

Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, 

14/(1-a): Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 20 kez, amatör ve geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirmekle,

(ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmez. 

14/(1-ç) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen tutanakların asılları ile (b) bendinde belirtilen basılı malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri ve (c) bendinde belirtilen harcama belgelerini her yıl sanat sezonu bitiminde 1 Temmuz tarihinden en geç 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür

Bu özel tiyatroların her biri için (ç) bendinde belirtilen video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihine kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilir.”

Sisteme kayda ilişkin eklenen geçici 3. Madde ile 

  • 2020 yılında 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılacağı

hüküm altına alınmıştır.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 

  • Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi, kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

Yönetmelikte, sözleşmenin feshine ilişkin düzenlenen 16. Maddenin mücbir sebepler sonucu feshedilen sözleşmelerde zorunlu kesintilerin olabileceğini hükmeder. Eklenen bu bent ile de bu görüş devam ettirilmiştir. İade edilmesi gereken bedellerin hangi süreler içinde geri ödeneceği açıklanmıştır.

  • Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.
  • Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

                                         Oylum Çelik – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap