2020

Tüketici Hukuku E-Bülten

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Dava Şartı Arabuluculuk başlığı altında 73/A maddesi eklenerek tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk bakımından değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 28.07.2020 tarihli 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu madde ile parasal sınırı 10.390 TL ve üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. 

Fakat 73/A maddesi birtakım istisnalar da getirmiştir. Buna göre;

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73. maddenin 6. fıkrasında belirtilen davalar

ç) 74. maddede belirtilen davalar

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar 

bakımından dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Söz konusu istisnalar dava şartı arabuluculuğun kapsamı dışında tutulmuştur.

Ayrıca 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nu madde 18/A fıkra 11’de belirtilen Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez…” hükmüne yeni değişikliğe göre istisna getirilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesi 2.fıkrasına göre tüketici, mazeretli veya mazeretsiz ilk toplantıya katılmaması durumunda arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde daha sonra dava aşamasında kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır ve tüketicinin lehine vekalet ücretine hükmedebilecektir. 

Dolayısıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesinin 2.fıkrasına eklenen bu hüküm ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinin 11.fıkrasındaki hükmün tüketici aleyhine uygulanmasının önüne geçilmiştir.

Bununla birlikte söz konusu arabuluculuk faaliyeti dava şartı olduğundan arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçmemesi gerekmektedir.

Değişikliklerde son olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde 2 ile dava şartı arabuluculuk hükümlerinin yürürlüğe girdiği esnada İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanamayacağı kanuna eklenmiştir.

Almila Sabiha Yıkık – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorum yap