2020

Uluslararası Hukuk Bülteni

Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanmasına Dair Milletlerarası Antlaşma

Karar No:2139                                                                                        

Karar Tarihi:24.02.2020

6 Aralık 2019 tarihinde Bakü’de imzalanan Türkiye-Azerbaycan Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanmasına dair verilen karar 25.02.2020 tarih ve  31050 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bahsi geçen toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yapılan uluslararası taşımaların durumu ve gelişimi hakkında istatistiki bilgi teatisi, eşya taşımacılığı ve geçiş belgesi kotalarının tespiti, yolcu taşımacılığı gibi konular konuşulmuştur. Heyetler, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki uluslararası karayolu taşımalarının genel durumunu görüşmüşlerdir.

Toplantıya katılan heyetler, iki ülke arasında yapılan uluslararası yolcu taşımalarının geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda mutabık kalmışlardır. Bu konu üzerindeki ayrıntılarda da mutabık kalınmıştır.

Toplantı esnasında Türkiye ve Azerbaycan Heyetleri’ nin çeşitli hususlarda karşı taraftan istekleri bulunmuştur. Türkiye Heyeti; Azerbaycan’da uygulanan azami yük ağırlık sınırının 40 tona çıkarılması, tehlikeli madde taşınmasında ilave ücret alınması hususunun yeniden değerlendirilmesi ve yol vergilerinin mümkün mertebede azaltılması hususlarını ifade etmiştir. Azerbaycan Heyeti ise; sınır kapılarında geçiş belgelerinin sistemde kullanılmış olarak görülmesi sorununun çözülmesi, Türkiye limanlarından yük alacak Azerbaycan plakalı taşıtlara sorun çıkartılmaması, Türkiye-Azerbaycan arasında yapılan uluslararası eşya taşımalarında Azerbaycan taşıyıcılarının payının artırılmasına yardımcı olunması hususlarını ifade etmişlerdir.

Aynı zamanda toplantı protokolünde “Bu protokol hükümleri, yeni bir protokol ile değiştirilinceye kadar geçerli olacaktır.” ibaresi yer almıştır.

25.02.2020 tarih ve  31050 sayılı Resmi Gazete ile de bu protokol metni onaylanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

Karar No:2141                                                                                                                               

Karar Tarihi:24.02.2020

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair karar 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev’de imzalanan anlaşmanın içeriğinde anlaşmanın kapsamına aldığı konuları düzenleyen sosyal güvenlik mevzuatına uygulanacağı kararı alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bakımından; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları, kısa vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası ile işsizlik sigortası; Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları, kısa vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası; Kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarını içermektedir.

Moldova Cumhuriyeti bakımından; işyeri dışında meydana gelen kazalar ve genel hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan geçici iş göremezlikler için ödenen yardımlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan geçici iş göremezlik için ödenen yardımlar, analık yardımları, yaşlılık aylıkları, genel hastalıklar nedeniyle bağlanan malullük aylıkları, iş kazaları ve meslek hastalıkları için bağlanan malullük aylıkları, ölüm aylığı, cenaze ödeneği, işsizlik yardımlarını içermektedir.

Anlaşmanın Onay ve Yürürlük” başlıklı 28.Maddesinde:

Anlaşmanın; tarafların ulusal mevzuatlarında öngörülen iç onay sürecine tabi olduğu ve süreci tamamladıklarını birbirlerine diplomatik yollarla bildirecekleri, son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gireceği de belirtilmektedir.

Fatma Zehra Aksoy/Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap