2019

Sigorta Hukuku Bülteni – Aralık 2019

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2018/586
KARAR NO : 2019/593
DAVA : Değer Kaybı Tazminatı

…Davacı vekili başvuru dilekçesinde, 1.500,00 TL değer kaybı ile ekspertiz ücretinin yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.Uyuşmazlık Hakem kararında” başvuru sahibinin talebinin kabulü ile 1.500,00 TL onarım bedelinin 03/04/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Sigortadan alınarak başvuru sahibine ödenmesine,” karar verilmiştir. Davalı vekili, bu karara karşı istinaf yasa yoluna başvurmuştur.

…Somut uyuşmazlıkta Uyuşmazlık Hakemi tarafından davalıdan tahsiline karar verilen ve dolayısıyla istinaf talebi bakımından uyuşmazlık konusu edilen tazminat miktarı dikkate alındığında, verilen karar, 5684 sayılı Kanunu’nun 30/12. fıkrası uyarınca kesin niteliktedir. Ancak davalı vekili tarafından istinaf dilekçesinde; savunmaları dikkate alınmadan karar verildiği belirtilerek, 5684 sayılı Kanun’un 30/12.maddesi gereğince “hakemlerin tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi” istisnai haline dayanılarak istinaf talep edilmiştir. 

Dosyaya davalı … vekili tarafından cevap dilekçesi verildiği halde Uyuşmazlık Hakem kararında cevap dilekçesi verilmediği yazılmış, karar içeriğinde de davalı vekilinin cevap ve itirazları hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar verilmeden başvuru nihai karara bağlanmıştır. Bu durumda 5684 sayılı Kanun’un 30/12.maddesinde belirtilen istisnai istinaf/temyiz hallerinden “hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi” hali gerçekleştiğinden davalı vekilinin Uyuşmazlık Hakem kararını istinaf edebileceği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle; davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, 5684 sayılı Kanun’un 30/12.maddesi ve HMK’nın 353/1-a-6 maddesi gereğince, Uyuşmazlık Hakemi kararının kaldırılmasına, davalı vekilinin cevap dilekçesindeki talep ve iddiaları değerlendirilerek yeniden karar verilmesi için dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonuna iade edilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

DEĞERLENDİRMELER

  1. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30/12.’’…Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir.’’
  2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 353/1-a-6 ‘’…6) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması.’’
  3. T.C Anayasa md 36 “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”
  4. Hakem kararı miktar itibariyle kesin olmakla birlikte usule ilişkin yapılan incelemeler neticesinde AİHS md. 6 Adil yargılanma hakkının alt başlığı olan savunma hakkının kısıtlanması dolayısıyla istisnaen kesin nitelikli hakem kararı istinaf edilmiş ve kanun yolları incelemesi neticesinde iade edilmiştir.

Stj Av. Ekrem KILIÇ

Yorum yap